รายงาน 1 ปี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ช. ยุทธศาสตร์การทำงานของหน่วยจัดการความรู้)

จัดการความรู้ในปัจจัยทวีคูณซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชน

ช. ยุทธศาสตร์การทำงานของหน่วยจัดการความรู้

  1. ทำงานเชิงระบบ
  2. บูรณาการหลากมิติ
  3. เน้นขอบเขตตำบลและจังหวัด

ทำงานเชิงระบบโดยการประสานเชื่อมโยงให้หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องหลักเป็นแกนในการดำเนินการ หน่วยจัดการความรู้ฯจะทำงานสนับสนุนในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ความรู้ในปัจจัยสำคัญซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนในลักษณะของปัจจัย      ทวีคูณ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและความเข้มแข็งของชุมชน

สรุปแนวทางการทำงานจากการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงานของโครงการใน 1 ปี

  1. ประเด็นวิจัยจัดการความรู้ สถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน สถาบันจัดการทุนทางสังคม(ผ่านทางระบบแลกเปลี่ยนชุมชน)
  2. วงเรียนรู้ คุณกิจ คุณอำนวย คุณเอื้อ คุณวิจัย และสาธารณะ
  3. ยุทธศาสตร์การทำงาน ทำงานเชิงระบบ บูรณาการหลากมิติ เน้นขอบเขตตำบล/จังหวัด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)