รายงาน 1 ปี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ง.ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้)

กำหนดกรอบในการจัดการความรู้ไว้ 4 ประเด็น ครอบคลุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ง. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประมวลความรู้เรื่อง

องค์กรการเงินชุมชน โดยกำหนดกรอบในการจัดการความรู้ไว้ 4 ประเด็น ครอบคลุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา หน่วยสนับสนุนภาครัฐและเอกชนทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการ องค์กรการเงินชุมชนระดับตำบลและจังหวัด ระดับกลุ่มรวมทั้งลงลึกถึงสมาชิกและเชื่อมโยงกับชุมชนด้วยโดยใช้พื้นที่ปฏิบัติการ 5พื้นที่เป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์และ1พื้นที่เน้นบูรณาการระบบสนับสนุนในการขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินชุมชนทั้งระบบ ประกอบด้วย

ก. พื้นที่จัดการความรู้เพื่อขยายอุดมการณ์และรูปแบบการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 2 พื้นที่ คือ

  1. เครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท จ.สงขลา ลงลึกตำบลน้ำขาว อ.จะนะ
  2. เครือข่ายสวัสดิการวันละบาท จังหวัดลำปาง

ข. พื้นที่จัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ซึ่งมี ฐานคิดเชื่อมโยงกับเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อประยุกต์ศาสนธรรมมาใช้กับงานพัฒนาชุมชน คือ

3) เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

พื้นที่จัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลทั้งในเขตชนบทและกึ่งเมือง 2

ค. พื้นที่ คือ

4) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านต.กะหรอ กิ่งอ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

  1. เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ง. พื้นที่จัดการความรู้ที่เน้นพัฒนาระบบสนับสนุนภาครัฐ โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการทำงานในบทบาทคุณเอื้อและคุณอำนวยอย่างประสานเชื่อมโยงกัน โดยมีชุมชนระดับตำบลเป็นแกนกลางในการพัฒนา คือ

6) เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 3 ตำบล 1) ตำบลบางจาก 2) ตำบลท่าไร่ 3) ตำบลมะม่วง 2 ต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประมวลความรู้เรื่อง

สำหรับขบวนองค์กรการเงินชุมชนที่สำคัญอีกขบวนหนึ่งคือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้น หน่วยจัดการความรู้ได้ประสานเชื่อมโยงกับโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการวิจัยโดยการสนับสนุนของสกว. และการพัฒนานักจัดการความรู้ของชุมนุมโดย สรส. และสคส.โดยนำร่องที่ภาคเหนือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (2)

สุริชาติ สายทอง
IP: xxx.69.140.51
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาส่งรายงานจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาณโอการนี้

สุริชาติ สายทอง

กรมการพัฒนาชุมชน

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.137.17.13
เขียนเมื่อ 

รายงานวิจัยได้จัดส่งให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแล้วครับ