AAR

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำ AAR เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘

ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการทบทวนผลงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๔๘ และ สรุปผลงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๔๘ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทย์ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ จากคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้สะท้อนให้ความเห็น

ภาพบรรยากาศการทำ AAR ของศูนย์บริการวิชาการ

สิ่งที่เราได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถนำมาปรับการทำงานของศูนย์ฯ หลายประเด็น จากความประสบการณ์ของท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์ เช่น การทำรายงานสำหรับผู้บริหาร ควรสรุปอยู่ในเอกสารแผ่นเดียว เป็นเชิงปริมาณ โดยเทียบแผน กับ ผล เช่นการเข้ารับการอบรมจำนวนเท่าใด ค่าใช้จ่าย จากการประมาณการ กับ ค่าใช้จ่ายจริง และ สุดท้ายคือ เชิงคุณภาพ โดยสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อๆไป

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)