รายงาน 1 ปี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ค.หน่วยงานรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง)

โครงสร้างการบริหารงานที่เชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ระบบสนับสนุนเอื้ออำนวยให้ขบวนองค์กรการเงินชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นในอนาคต

ค.หน่วยงานรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐคือ ธกส. ออมสินและธ.กรุงไทยดำเนินการสนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเชื่อมโยงการเงินของชุมชนเข้าสู่การเงินในระบบ โดยการประสานสนับสนุนของหน่วยงานราชการในพื้นที่ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และ สำนักงานส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งมีการบริหารงานในรูปองค์การมหาชน และพระราชบัญญัติวิสาหกิจ ชุมชนซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานที่เชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ระบบสนับสนุนเอื้ออำนวยให้ขบวนองค์กรการเงินชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)