รายงาน 1 ปี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (จ. สรุปผลการจัดการความรู้5พื้นที่)

ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของคนทำงาน และเป้าหมายขององค์กร

ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของคนทำงาน และเป้าหมายขององค์กรจ. สรุปผลการจัดการความรู้ 5 พื้นที่ และการจัดการความรู้ระบบสนับสนุน
1) เกิดกองทุนสวัสดิการระดับตำบลด้วยแนวทางสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชน แก้จนอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ และในพื้นที่เครือข่ายวิจัยซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนที่มีฐานการออมเพื่อกู้เป็นหลัก

2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อไปสู่เป้าหมายในระดับกองทุน สมาชิกและเครือข่ายที่วัดผลได้อย่างชัดเจน ทั้งความสามารถที่เพิ่มขึ้นของคนทำงาน และเป้าหมายขององค์กร

3) หน่วยงานสนับสนุนร่วมเรียนรู้แนวคิดการจัดการความรู้ โดยใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการการทำงานร่วมกันและพัฒนาทักษะในบทบาทคุณอำนวยและคุณเอื้อเพื่อสนับสนุนให้องค์กร การเงินชุมชนดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

(รายละเอียด อยู่ในรายงานวิจัยของแต่ละพื้นที่)

1)เกิดกองทุนสวัสดิการระดับตำบลด้วยแนวทางสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชน แก้จนอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ และในพื้นที่เครือข่ายวิจัยซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนที่มีฐานการออมเพื่อกู้เป็นหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)