Best Practices : หน่วยบริการการศึกษา

รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ
    เมื่อวานผมได้เขียน Best Practices ของหลายหน่วยย่อยในสำนักงานเลขานุการ ซึ่ง รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ จึงขอเขียนต่อจาก Blog ที่แล้ว http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและการประเมินผล (หน่วยบริการการศึกษา)

ปฏิบัติการที่ดี

      ให้บริการคำปรึกษาและประสานงานแก่นิสิต คณาจารย์ด้านการลงทะเบียน ระเบียบการศึกษา หลักสูตร ตารางการเรียนการสอน / การฝึกปฏิบัติ / การฝึกงานของนิสิตอย่างถูกต้อง ให้บริการการติดตามและประเมินหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิต ร่วมกับภาควิชา สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิต และเผยแพร่ให้

               นิสิตและคณาจารย์ได้รับทราบทันเวลา

        (2)   มี (1) + การติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิต ร่วมกับ

               ภาควิชาอย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด

        (3)   มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่อง

               ทาง และให้บริการ ได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ

         (4)   มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้

                บริการอย่างต่อเนื่อง

         (5)   มี (4) + นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ

          วันนี้หน่วยบริการการศึกษา มีปฏิบัติการที่ดีของหน่วยหรือยังครับ ถ้ายังลองนำไปใช้ได้นะครับ ผมคิดว่ารศ.มาลินี (คณบดี) ยินดีให้นำไปใช้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์            

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)