Best Practices : หน่วยห้องปฏิบัติการ

รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ
  เมื่อวานผมได้เขียน Best Practices ของหลายหน่วยย่อยในสำนักงานเลขานุการ ซึ่ง รศ.มาลินี (คณบดี) ได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย โดยเสนอแนวทางการทำปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินของแต่ละหน่วยย่อยในงานของสำนักงานเลขานุการ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรบันทึกไว้ใน Blog และเป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ จึงขอเขียนต่อจาก Blog ที่แล้ว http://gotoknow.org/archive/2005/06/21/10/47/44/e356  

หน่วยห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติการที่ดี

        มีการจัดระบบห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างประหยัดและคุ้มค่า การให้บริการเป็นที่พึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การตัดสิน

        (1)   มีการจัดระบบห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

        (2)   มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ

        (3)   มี (2) + มีระบบควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการ

               บริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้

         (4)   มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้

                บริการอย่างต่อเนื่อง

         (5)   มี (4) + นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ

          วันนี้หน่วยห้องปฏิบัติการมีปฏิบัติการที่ดีของหน่วยหรือยังครับ ถ้ายังลองนำไปใช้ได้นะครับ ผมคิดว่ารศ.มาลินี (คณบดี) ยินดีให้นำไปใช้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ และวันนี้ผมได้รวบรวมปฏิบัติการที่ดีของหน่วยย่อยในสำนักงานเลขานุการซึ่งรศ.มาลินี ได้เสนอแนะไว้ทั้งหมดใน Blog เรียบร้อยแล้วครับ           

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)