ยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้

" ยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้ "

จากที่ข้าพเจ้าได้ดูหนังเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้ข้อคิด สองด้าน คือ

1. ด้านสังคมสงเคราะห์

- ศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถในตัวของมนุษย์ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ

- คริส มีการแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยตรงกับ " ทฤษฎีการก้ไขปัญหา " ซึ่งคริสมีทั้งแรงจูงใจ โอกาส และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้

- Empowerment หรือการเสริมพลังอำนาจ ลูกชายของคริสได้รับพลังอำนาจจากคริสจึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นภายในตัวคริส

- การสังคมสงเคราะห์แบบช่วยเหลือระยะสั้น คือให้ที่อยู่และนอนได้แค่หนึ่งคืน โดยศูนย์รวมคือโบสถ์

2. ด้านโครงสร้างทางสังคม

- ฐานะทางสังคม ทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นทางสังคม

- สถาบันครอบครัว การเลี้ยงดูลูก การอบรมเลี้ยงดู และการเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อจะทำให้ลูกซึมซับและสามารถเป็นคนที่ดีในสังคมได้คนหนึ่ง

- การให้เลือดแลกเงิน

- การเสียภาษีประชาชน

ซึ่งเรื่อง ยิ้มไว้ก่นพ่อสอนไว้ เป็นเรื่องที่ทำให้เรามองเห็นความสามารถของมนุษย์ และความพยายามของมนุษย์ ตลอดจนการอยู่ร่วมของคนในสังคมหนึ่งๆให้ตนไม่เป็นปัญหาสังคมมากที่สุด

** สามารถดูหนังแบบเต็มเรื่องและเป็นภาษาไทยได้ใน Youtube และ Google **

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Social Workความเห็น (0)