จดหมายเหตุดิจิทัล (digital archive) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 44 ปี ( 1ตุลาคม 2559)

จดหมายเหตุดิจิทัล (digital archive) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 44 ปี ( 1ตุลาคม 2559)

จดหมายเหตุ (อังกฤษ: archive) หมายถึงบันทึก หรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยผู้บันทึกอาจเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลทั่วไปก็ได้

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/จดหมายเหตุ

ดิจิทัล (อังกฤษ: digital), เฉพาะชื่อเฉพาะอาจสะกดเป็น ดิจิทอล หรือ ดิจิตอล[1]) หรือในศัพท์บัญญัติว่า เชิงเลข ในทฤษฎีข้อมูลหรือระบบข้อมูล เป็นวิธีแทนความหมายของข้อมูลหรือชิ้นงานต่างๆในรูปแบบของตัวเลข โดยเฉพาะเลขฐานสอง ที่ไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างจากระบบแอนะล็อกที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณแอนะล็อกซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ดิจิทัล

ปีนี้วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 44

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นวันเสาร์ เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10 (เดือนคู่ วันพระข้างแรม มีถึง 15 ค่ำ หากเป็นเดือน คี่ วันพระข้างแรม มีเพียง 14 ค่ำ เรียกว่าเดือนขาด) อาจเรียก ได้ว่าเป็น "วันพระเสาร์" หลายคนรักษาอุโบสถศีล ไม่รับโภชนาหลังเที่ยง จึงไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์หลังเที่ยงเช่นกัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ปีนี้ ตรงกับวันเริ่มต้น กินเจ ของชาวไทยเชื้อสายจึน เป็นเทศกาล รับประทานแต่ผักหญ้า ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ยกเว้นหอยนางรม

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นวันสารทไทย ชาวไทยที่ไม่ได้กินเจ ก็จะกินกระยาสารท กับ กล้วยไข่ ซึ่งก็ไม่มีเนื้อสัตว์

วัฒนธรรมคนไทยหลอมรวม คล้ายกันมาแต่โบราณกาลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จวบจนถึงทุกวันนี้ปีนี้วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ก.เกษตร & สหกรณ์ ได้รับเกียรติจาก ท่านพระยาแรกนา ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธี

มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ

พิธีสงฆ์ พระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม เจริญพระพุทธมนต์
พิธีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้ร่วมงาน มาจากหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำขบวนการสหกรณ์ และข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากทั่วประเทศ ถึงแม้จะเป็นวันหยุดราชการแต่ก็มีผู้มาร่วมงานจำนวนไม่น้อยกว่าทุกปี ผู้บันทึกได้รับมอบหมายให้ช่วยรับแขก และส่งแขก (ต้องขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย)

มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริสหกรณ์ ครบรอบ 44 ปี 1 ตุลาคม 2511 คือ

นางสุดารัตน์ เหล่าวิชยา วัชรคุปต์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ป้ายแดง ได้โคจรมาพบกับ ท่านศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด(ชสท.) ในงานนี้


กรมหม่อนไหม มี story ผ้าไหม การตรวจสอบคุณภาพผ้าไหม ผ้าไหมตรานกยุง ผ้าไหม GI มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ---- เป็นภาคราชการ
(ผู้เขียนได้รับโอกาส ถ่ายรูปร่วมกับ อธิบดีกรมหม่อนไหม ป้ายแดง โดยได้สวมเสื้อผ้าไหมไทย เป็นการถูกต้องแล้ว :))
(ผู้เขียนได้รับโอกาสถ่ายรูปร่วมกับ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด :) )


ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย มี “co-op click” Application ซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ ดาว์นโหลดได้จาก play store บริการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (Digital commerce) ใช้บริการ โลจิสติกส์ ของ ไปรษณีย์ไทย และ นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นบริการเพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ชุมชน ตามหลักการสหกรณ์ที่ 7 concern for community --- เป็นภาคเอกชน + ภาคประชาชน


เมื่อสองหน่วย สามารถเชื่อมโยงบูรณาการก็จะเกิด"ความมั่นคงทางอาภรณ์ผ้าไหมไทย ในรูปแบบประชารัฐ" เกิดขึน ซึ่งจะเกิดประโยชน์สุขกับชาวไทยและชาวโลก

ได้พูดคุยกับ ทีมงานของอธิบดีกรมหม่อนไหมที่ติดตามมาด้วย ทราบว่า ผ้าไหมนั้นเป็นงานศิลป์ เป็น art ผ้าไหมทุกชิ้นจะมีคุณค่า แตกต่างกันออกไป

ผู้เขียน คิดว่า อาจนำแนวทาง การประมูล ทางดิจิทัล เข้ามาช่วยในเรื่อง นี้ เช่นเดียวกับการประมูล ทุเรียน ของ อ.ต.ก. ที่นำมาใช้ในงาน “ตลาดเกษตรดิจิทัล” คลองผดุงกรุงเกษม โดยจัดการประมูลแบบ ผ้าไหม แบบเปิดกว้าง เนื่องเพราะผ้าไหมแต่ละชิ้นจะมีคุณค่าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งน่าจะจัดการประมูลโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ถนนงามวงศ์วาน ใกล้กรมหม่อนไหม ก็จะเป็นประโยชน์สุขยิ่งนัก( ผู้เขียนได้ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับ ท่านพระยาแรกนา Theerapat Prayurasiddhi Ph.D.
ในฐานที่เคยเป็นคู่เคียงพระยาแรกนาเมื่อหลายปีที่ก่อน :) )ตัวอย่าง สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด จังหวัดชัยภูมิ มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีชื่อเสียง มีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า เป็นเจ้าของสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า และสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า เป็นสมาชิกชุมมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ก็แสดงว่า สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า เป็นเจ้าของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย


ในทางการสหกรณ์นั้น สมาชิกสหกรณ์ เป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ ในสหกรณ์นั้นๆ , สหกรณ์สมาชิก เป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ ชุมนุมสหกรณ์ การที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ให้บริการสหกรณ์การเกษตรสมาชิก และสหกรณ์การเกษตร ให้บริการสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรจึงเป็นไปตามธรรม การประมูลผ้าไหม ทางดิจิทัล ของสมาชิกสหกรณ์ ด้วยบริการของชุมนุมสหกรณการเกษตรแห่งประเทศไทย จึงเป็นตรรกะที่สอดคล้อง

พีระพงศ์ วาระเสน (บ๊อบบี้)
3 ตุลาคม 2559บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)