รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

โดยใช้เทคนิค STAD

ชื่อผู้รายงาน นางอำนวย แก่ประโคน

หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด

จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ปีที่รายงาน 2558

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 12 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จำนวน 8 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 20 ชั่วโมง 2) ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.43-0.74 ค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.24-0.67 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ E1/E2 และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test for Dependent Samples

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1. ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.69/81.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ดัฃนีประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีค่าเท่ากับ 0.7040 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.40

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STADความเห็น (0)