Good Live

จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูหนังเรื่อง Good Live สามารถแยกออกเป็นประเด็นได้ ดังนี้

 • การทำงานสังคมสงเคราะห์ ได้มีการทำงานที่เน้นช่วยเหลือตัวบุคคล โดยยึดหลักการช่วยให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และตัวผู้ช่วยเหลือในเรื่องนั้นไม่ได้รังเกียจ หรือตำหนิติเตียนผู้ที่เขาช่วยเหลือเลย โดยเน้นเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน และในเรื่องนั้นการช่วยเหลือไม่ได้มีการช่วยเหลือเพียงคนเดียว ยังมีการประสานงานให้หน่วยงานต่างๆได้ช่วยเหลือเพื่อให้คนที่ตนช่วยเหลือนั้นได้มีงานทำ ซึ่งเป็นหลักการทำงานสังคมสงเคราะห์
 • พัฒนาการมนุษย์ จะเห็นได้ว่าจากเรื่องพัฒนาการของตัวละครไม่มีการเคลื่อนไหวเลย แต่พอมีสังคมที่เปลี่ยนไป และได้เจอคนมากมาย ก็ทำให้พัฒนาการของตัวละครนั้นเปลี่ยนไป พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านโครงร่าง และแบบแผนของร่างกายทุกส่วนอย่างมีขั้นตอนและเป็นระเบียบแบบแผน นับแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพเพื่อให้บุคคลนั้นพร้อมจะแสดงความสามารถในการกระทำกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับวัยในการที่พัฒนาการของคนจะสมบูรณ์ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของบุคคล 3 ประการ ได้แก่
  • การเจริญเติบโต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายที่มีความเกี่ยวข้องกับขนาด น้ำหนัก ส่วนสูง กระดูก กล้ามเนื้อ รูปร่าง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของปริมาณ เช่น ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น การปรากฏสัดส่วนวัยสาวของเด็กหญิง เป็นต้น
  • วุฒิภาวะ หมายถึง การเจริญเติบโตของโครงสร้างทางร่างกายอย่างเป็นลำดับขั้นตามธรรมชาติจนถึงจุดสูงสุด มีผลให้เกิดความพร้อมที่จะประกอบกิจกรรมได้เหมาะสมกับวัย เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ใช่การเรียนรู้หรือประสบการณ์
  • การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร อันเนื่องมาจากการฝึกฝน ฝึกหัด หรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ พฤติกรรมนั้น ๆ จะมีความเชี่ยวชาญชำนาญมากขึ้นเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา นั่นคือ การเรียนรู้มีความสัมพันธ์ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตและวุฒิภาวะของบุคคล
 • ตัวละครทุกคนไม่ลืมถิ่นฐาน และรากเหง้าของตนเอง ซึ่งตัวละครแต่ละคนนั้น จะซาบซึ้งถึงการเสียสละของผู้ที่เสียสละให้ตนนั้นย่อมเป็นประโยชน์ให้แก่ตนและคนส่วนมาก และตัวละครทุกคนจะไม่ลืมวัฒนธรรมของตน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดู คำสอน หรือสิ่งที่รากเหง้าของตนได้บ่มเพาะมา โดยเฉพาะการโกหก เพราะตัวละครได้ถูกอบรมสั่งสอน เลี้ยงดูไว้แบบนั้นอยู่แล้ว
 • การเอาตัวรอดเพื่อให้มีชีวิตอยู่ จะเห็นได้ว่าตัวละครนั้นพยายามทำทุกอย่าง ทำทุกทาง เพื่อไม่ให้ตนเองตาย และให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย และมีชีวิตที่ดีมากกว่าเดิม มนุษย์ทุกคนก็เช่นกัน ย่อมอยากได้ชีวิตที่มีความสุข อยู่รอดปลอดภัย และสุขสบาย
 • สรุป
  • หนังเรื่อง Good Live ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานสังคมสงเคราะห์ พัฒนาการของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงจำเป็นที่จะต้องมีพัฒนาการ มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งต่างๆรอบตัว เพื่อให้ตนนั้นได้มีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข และปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Social Workความเห็น (0)