​สันโดษ แบบพุทธ ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข และสมบูรณ์ (ตามหลักศีล 8)

สันโดษ แบบพุทธ ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข และสมบูรณ์ (ตามหลักศีล 8)

......................................................
พระพุทธเจ้ามีพระพุทธดำรัส ในเรื่องนี้ว่า....
"ควรสันโดษในสิ่งเสพ แต่ไม่ควรสันโดษในกุศลธรรม"
******************************************
ทั้งนี้ เพื่อความมีอิสรภาพทางชีวิต มีความสุขที่ครบถ้วนสมบูรณ์ง่ายขึ้น และสร้างสรรกุศลธรรมที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว ทั้งกับตัวเองและสังคมได้มาก

โดยการกินน้อย ใช้น้อย เท่าที่จำเป็น คุณภาพ และคุณค่าของชีวิตจะดี และมีความสุขได้โดยง่าย

ที่จะทำให้ทั้งทรัพยากรเวลา และทรัพย์สินมีประโยชน์สูงขึ้น
----------------------------------------
โดยใช้หลักการพัฒนา 3 ขั้นตอน......

เบื้องต้น.............. มีก็ดี ไม่มีก็ได้
ระยะต่อไป.......... มีก็ได้ ไม่มีก็ยิ่งดี
ระยะสุดท้าย........ มีหรือไม่มี ก็ไม่ให้ความสนใจ

ใช้ทุกอย่างไปตามเหตุและปัจจัย ตามความจำเป็น ชีวิตจึงจะเป็นอิสระอย่างแท้จริง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)