ปัญหาและการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา


ปัญหาและแนวทางแก้ไข

การนำหลักสูตรของสถานศึกษาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียนนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านรวมกัน และในการนำหลักสูตรของสถานศึกษาไปใช้กับตัวผู้เรียนในแต่ละรายวิชาหรือเนื้อหาสาระต่าง ๆ บางครั้งก็ทำให้มองเห็นถึงสภาพปัญหา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อาจเกิดจากหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ดังนี้

1. ด้านบุคลากร ในสถานศึกษามีบุคลากรที่จบไม่ตรงสายงาน สาขา หรือวิชาที่สอน ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน

2. ด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม หลักสูตรของสถานศึกษาบางหลักสูตรอาจไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ สังคม ชุมชนนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนไม่เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนไม่ได้

3. สถานศึกษายังขาดสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทำให้สถานศึกษาต้องตระหนักถึงความสำคัญและมีแนวทางแก้ไข กล่าวคือ

1. ด้านบุคลากร ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพความสามารถให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน

2. ด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ในการนำหลักสูตรของสถานศึกษาไปใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของสถานศึกษานั้น โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูต้องช่วยกันรับผิดชอบด้านการจัดทำหลักสูตรในทุกเนื้อหาสาระเพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ตอบสนองกับสภาพปัญหาของชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

3. พัฒนาและส่งเสริมการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ

จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำหลักสูตรของสถานศึกษาไปใช้ในรายวิชาต่าง ๆ นั้น ทำให้สถานศึกษารู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาของตน เพื่อให้หลักสูตรนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว้และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

หมายเลขบันทึก: 614263เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2016 01:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กันยายน 2016 01:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี