โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ


เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรหน่วยงานของรัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2559
ในการนี้ พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานถึงรายละเอียดของการจัดโครงการ ความว่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรจึงจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรหน่วยงานของรัฐและเอกชน ขึ้นโดยอาศัยกระบวนการอบรมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ผสมผสานกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยด้วยมิติทางศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นความสำคัญขององค์กร

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีความสุข

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้หลักจิตวิทยา มนุษย์สัมพันธ์ และการสร้างกำลังใจให้แก่ตนเองและผู้อื่นในการทำงานผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)