โรงเรียนอู่ทองจัดเวลา 2 คาบท้ายวันศุกร์ ที่17 พ.ย.49

คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ 10 อันดับแรก

ม.ต้น ม.1, 2 และ 3 จำนวน 30 คน

ม.ปลาย ม.. 4, 5 และ 6 จำนวน 30 คน

ระดับ ปวช. อีก 10 คน

โดยแยกเป็น 7 กลุ่ม

ใช้ กระบวนการ KM ค้นหา เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการเรียน