ครั้งที่ 34 (วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559)

บันทึกการฝึกสอน

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559

เรื่อง “เช้าที่วุ่นวายกับการสอนที่ว้าวุ่น”

วันศุกร์ที่สุดของความสุข แต่ก็มิวายความยุ่งยากใจบังเกิด เพราะว่า วันนี้ฝนตกกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง...การสอนเรื่อง ศาสนา นั้นเป็นเนื้อหาวิชาที่ยากมาก เพราะเด็กนักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ บางเนื้อยากค่อนข้างยากหน้าที่ของครูจึงสำคัญและจำเป็นที่สุด เพราะ เด็กนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในหลักเนื้อหาวิชานั้นได้ ครูต้องสอนอย่างสรุปใจความสำคัญ ความคิดรวบหลัก หลักๆที่สำคัญเน้นการคิดวิเคราะห์ของเด็กให้มากที่สุด...วันนี้ได้เทคนิคการสอนที่ดีๆอยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 สอนโดยนำรูปภาพ ข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆ มาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ซึ่งเน้นการสอนที่ให้นักเรียนนำปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การสอนหลักธรรม เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม ก็นำข่าวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน มาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ใช้การกระตุ้นคำถามและกิจกรรมธง 6 สี ลักษณะเหมือนกิจกรรมหมวก 6 ใบ ที่เน้นกระบวนการคิดของเด็กนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้เคยจัดขึ้นแล้วผลของการสอนเด็กนักเรียนเข้าใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดีแต่มีบางกลุ่มคิดวิเคราะห์ได้ช้า เนื่องจากเด็กขาดการฝึกคิดวิเคราะห์ทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้ช้า แต่สอนตามรูปแบบที่ 1 เด็กนักเรียนจะไม่เบื่อหน่ายและสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบที่ 2 นั้นใช้เทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนต้องทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง โดยเริ่มจากครูผู้สอนก่อนอันดับแรก จากนั้นสุ่มนักเรียนเป็นตัวอย่าง 2 -3 คน เมื่อนักเรียนได้เห็นเพื่อนและครูปฏิบัติแล้วนักเรียนก็จะเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำตาม ซึ่งครูผู้สอนต้องรู้จักสังเกตผู้เรียนว่าทำได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่งที่ผิดพลาดต้องบอกและแก้ไขในทันทีเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)