10 ข้อ ของการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ในบริบทของประเทศไทย

สวัสดีครับชาว Blog

เช้าวันนี้ผมได้รับเกียรติจาก ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ เชิญให้บรรยาย เรื่อง การบริหารคนเก่ง (Talent Management) ให้แก้ผู้ที่สนใจในรูปแบบของ Public Seminar ซึ่งวันนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบุคลากรเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 27 คน ซึ่งประมาณ 95% เป็นองค์กรภาคธุรกิจ

เรื่อง Talent Management เกิดจากความคิดแรกเริ่มในตะวันตก ที่หลาย ๆ องค์กรในประเทศไทยสนใจ ผมจึงนำเอกสารที่ผมได้บรรยายในครั้งนี้ และบันทึกช่วง Workshop ในห้องเรียนของเรามาแบ่งปันสำหรับทุก ๆ ท่านด้วย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ


ความคิดเห็นจากผู้เรียน

 • ได้ฟังและเริ่มคิดตามไปเรื่อย ๆ โดยมองตัวเองก่อน
 • ชอบทฤษฎี 8K’s+5K’s
 • ได้เกิดการทบทวนสิ่งที่เราเคยทำมา ได้เห็นถึงจุดอ่อนที่จะนำมาพัฒนาได้ต่อ

กลุ่มที่ 3

ถ้าจะเริ่มทำ TM โดยไม่ลอกตำราฝรั่ง เน้นเรื่องจริงที่เหมาะสมกับบริบทของในองค์กรไทยหรือธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย ควรจะทำอย่างไร โดยอาจจะนำแนวทาง Chira’s Way และแนวอื่น ๆ มาผสมกัน เขียนเป็นขั้นตอนว่าจะทำอย่างไร

ปัญหาการบริหารคนเก่งของอุตสาหกรรมระดับกลาง

1.คนเก่งทำงานกับคนอื่นไม่ได้

2.ผู้บริหารขาดจริยธรรม

3.กระบวนการพัฒนาคนเก่งหรือดาวเด่น

 • วิธีการใช้เครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารคนเด่งไม่ถูกต้อง

วิธีการที่จะทำให้สำเร็จ

 • นึกถึงที่อาจารย์สอน คือ การปลูก โดยจัดกลุ่มของคนแบบต่าง ๆ เช่น Top หรือ Medium มีกระบวนการพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญ
 • และต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนที่จะต้องเข้าใจ มีมุมมอง แนวคิด และนำกลับไปปรับใช้ให้เกิดความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

2.ทำให้ผู้นำให้เห็นภาพในการพัฒนาและบริหารคนเก่งไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความขัดแย้ง

3.ให้ผู้บริหารรู้สึกว่าการลงทุนเรื่อง Talent เป็นการ Invest

อ.จีระ

- Jack Welch เอาจริงเรื่องการพัฒนา

- แนวคิดเรื่อง Work Specific สำคัญมาก

- ถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจเรื่องคน จะช่วยได้มาก

- สิ่งแรกที่เราควรจะทำ คือ ให้ Top Management ของเราสำรวจตัวเองก่อน แล้วหาว่าคุณลักษณะ Talent ที่เราต้องการ คืออะไร แล้วเราก็พัฒนา

กลุ่มที่ 1

ให้คะแนน 0 – 10 ท่านให้คะแนน เรื่อง Talent Management ในองค์กรของท่านอย่างไร และ TM สำคัญอย่างไร (ให้เหตุผลเป็นข้อ ๆ) คุณลักษณะของ Talent ที่ท่านต้องการ 5 เรื่อง คืออะไร?

 • เริ่มด้วยการให้คะแนน TM ในองค์กร ซึ่งจาก 3 องค์กรในกลุ่มวันนี้เราให้ความสำคัญในระดับ 8 คะแนน คือ สูง เพราะถ้าองค์กรไหนม่ Talent เยอะ ๆ จะทำให้องค์กรนั้นเติบโตและแข่งขันได้แบบก้าวกระโดด และแข่งขันอย่างยั่งยืนได้

-คุณลักษณะของ talent ที่ต้องการ

 • มีภาวะผู้นำ (Leadership)
 • เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
 • มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาคนอื่น ไม่ไปรังแกคนอื่น ๆ ในองค์กร
 • ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์
 • ต้องรู้จักมองอนาคต

อ.จีระ

- ทุนทางจริยธรรมอยู่ใน 8K’s และทุนทางอารมณ์อยู่ใน 5K’s

- เรือง Competency ในมุมมองของผมมี 5 เรื่อง

 • Functional Competency
 • Organizational Competency
 • Leadership Competency
 • Entrepreneurial Competency
 • Macro and Global Competency

ซึ่งเป็นทั้งความสามารถแบบลึกและกว้างแบบตัว T

กลุ่มที่ 2

ในกลุ่มของท่าน.. ยกตัวอย่างของการบริหาร Talent ที่ประสบความสำเร็จ 3 กรณี และที่ล้มเหลว 3 กรณี พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลชัด ๆ

 • กรณีศึกษาของ TISCO Learning Center ทำสำเร็จและไม่สำเร็จอย่างไร?
 • กรณีศึกษาของบริษัท IT ที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกคน สร้าง Talent ขึ้นมา เราไม่สามารถเจาะจงว่าใครเป็น Talent ได้ เพราะจะเป็นการเปรียบเทียบ
 • ตัวอย่างของธุรกิจน้ำตาล – ความล้มเหลวเกิดจากเราเริ่มต้นจากการซื้อคนเก่งมา ดูแต่ผลงานเป็นหลัก แต่เราไม่รู้เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ของเขาเลย ก็จะทำให้มีปัญหาบ้าง เพราะคนเก่งก็อาจจะไม่ได้เป็นคนดี หรือคนที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ

วันนี้เราสามารถพัฒนา Talent ได้ดีมาก แต่ปัญหา คือ ยังไม่สามารถรักษา Talent ไว้ได้ดีเท่าที่ควร แม้ว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเน้นตามหลักทฤษฎี HRDS ของท่านอาจารย์จีระ คือ เป็นองค์กรที่มีความสุข แต่สิ่งที่ขาด คือ เรื่องของ Rewards ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะรักษา Talent ให้อยู่กับองค์กร

แต่ปัญหาที่พวกเรากำลังพยายามหาคำตอบ คือ เมื่อเราพัฒนาคนเก่งขึ้นมาแล้ว เราจะสามารถรักษาเขาไว้ได้อย่างไร

ปัจจุบัน.. เราเปลี่ยนวิธีการเลือกคน โดยเราดู Emotion+ ทัศนคติ และ Teamwork และเพิ่มการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร ซึ่งทำให้เห็นว่าได้ผลที่ดีกว่ามาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (5)

สิ่งที่ผุ้เรียนได้รับในวันนี้

คุณสมบัตืขิ Talent Fดดยใช้ ทฤษฎี 8K,s 5K's

ทฤษฎี 3 วงกลม + ทฤษฏีHRDS

[email protected]

สิ่งที่ผู้เรียนตอบกลับมาว่า สิ่งที่ได้รับในวันนี้

- การให้ความสำคัญของคนที่มี Talent

- การให้ความสำคัญของ Talent ในแต่ละมิติ

สิ่งที่ผู้เรียนตอบกลับมาว่า สิ่งที่ได้รับในวันนี้

- ทฤษฎี HRDS

- รู้จักและมีความรู้ใน Key Content ของหนังสือ

Talent Masters

Talent is never enough

สิ่งที่ผู้เรียนตอบกลับมาว่า สิ่งที่ได้รับในวันนี้

ทฤษฎี HRDS

- Happiness

- Respect

- Dignity

-Sustainability

ทฤษฎี 3 วงกลม เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่ง่ทั้ง 2 ทฤษฎีจะช่วยให้นำกลับไปพัฒนาตนเองและองค์กรเพื่อให้สามารถรักษาคนเก่าไว้ให้อยู่กับองค์กร

สิ่งที่ผู้เรียนตอบกลับมาว่า สิ่งที่ได้รับในวันนี้

การคัดเลือก talent คือการคัดคนที่เหมาะสมกับองค์กรซึ่งแตกต่างกันตามลักษณะขององค์กรเพราะคนเก่งต้องหวังแบบที่องค์กรหรือวัฒนธรรมองค์กร ต้องใช้ชัดว่าองค์กรต้องการคนอย่างอย่างไร

การได้มาหรือแหล่งของ Talent ในยุคปัจจุบันอาจจะต้องมองอย่าในส่วน ของภาคนอกองค์กรได้เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของคนในยุคปัจจุบัน