คนเรานั้น  จะต้องมีนวัตกรรม  คือต้อง  innovative  หรือต้้องรู้จักสร้างสรรค์  ต้้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า  ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับคงวามเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน  ต้่องแก้ปัญหาด้วยความคิด  พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่  ไม่งอมืองอเท้า  ยิ่งในภาวะวิกฤต  ยิ่งต้องการนวัตกรรม  ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น  หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม ตั้งแต่สังคม  เศรษฐกิจ  และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม