การอบรมพระผู้นำชุมชนฯ : 3


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเรียน โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) และเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ซึ่ง ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้นเป็นกิจกรรมครั้งที่ 3 โดยมีพระครูคุณสารพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายรายงานถึงรายละเอียดของโครงการต่อประธานว่าการจัดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ประจำปีงบประมาณ 2559 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเตรียมความพร้อมพระนักศึกษาในการเป็นพระสังฆาธิการและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทยของนักศึกษาบรรพชิต

3. เพื่อให้พระสังฆาธิการและพระนักศึกษาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

4. เพื่อให้พระสังฆาธิการเรียนรู้วิธีการนำความรู้ในการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาวัดด้วยการเรียนรู้จากวัดกรณีศึกษา

5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการอุดหนุนพระธรรมทูต

6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

7. เพื่อเป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนกับการเรียนการสอนและการวิจัย

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

1. พระครูโสภิตปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ

2. นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

3. พระครูปลัดสุริยา ดอกรัง เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ)
ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ พระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ในเขตอำเภอเสลภูมิ และทุ่งเขาหลวงจำนวน 100 รูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)