160727-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – This & that

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


This

(MMD)

อธิบายว่า เป็นคำที่สามารถใช้ ให้เป็น ”Determiner” โดย ตามด้วย นาม เช่น

“He gave me this diamond ring.”

ให้เป็น “Demonstrative pronoun” เช่น

This is the photograph you asked for.”

ให้เป็น Adv. โดย นำหน้า Adj./Adv. หรือ “much” เช่น

“It’s a long time since I felt this good.


(DPWE) อธิบายว่า ทั้ง “this” และ “that” ใช้ทำหน้าที่ได้ ทั้ง “สรรพนาม” และ “คุณศัพท์”

รูปพหูพจน์ ของ “this” คือ “these” และของ “that” คือ “those” เช่น

This man” “these men” “that woman” “those women”

สามารถใช้ “this” และ “that” ให้หมายถึง “how much” และ “how many” เช่น

“I know this much” “I know that much” “I saw that many” “I know this many”

ทั้งสี่คำ ต่างเป็น “Demonstrative pronoun”

หมายความว่า สามารถใช้ “เพื่ออ้างอิงถึงบางสิ่ง ที่สามารถชี้ชัดได้” เช่น

This is my hat” “That is yours” “These are my gloves” “Those are your books” “Is that you in the dark?”

สามารถใช้ “this” และ “these” เพื่อแสดงแทน หรือรวบยอด คำต่างๆที่ตามมา เช่น

“Let me tell you this ….” “The steps you should take are these ……”

สามารถใช้ “this” เพื่อชี้ให้เห็น “บุคคล/แนวคิด/เหตุการณ์ หรือข้อความ” ที่ถือว่า

“มีอยู่/อยู่ใกล้/เพิ่งได้กล่าวถึง หรือถือได้ว่าเป็นที่เข้าใจ” เช่น

This situation now confronting us….”

This idea you have expressed….”

“Give us this day our daily bread.”

สามารถใช้ “that” เพื่อชี้ให้เห็น “บุคคล/แนวคิด/เหตุการณ์ หรือข้อความ”

“ที่มิได้มีการกล่าวถึง มาก่อน” หรือ “มิได้มีอยู่ในทันทีนั้น” เช่น

This is a lovely sight.”

“Where were you that day?”


(CCD) แสดงความเหมือนและความต่าง ในการใช้ ทั้งสี่คำนี้

ใช้ “this” “these” “that” และ “those”

เมื่อต้องการอ้างอิงถึง "บุคคล/สิ่งของหรือ เหตุการณ์” ที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนแล้ว

โดยทั่วไป ใช้ “this” และ “these” มากกว่า “that” และ “those”

‘New machines are more expensive and this is something one has to consider.’

‘So, for all these reasons, my advice is to be very, very careful.’

สามารถใช้ “that” หรือ “those” เมื่อต้องการอ้างอิงถึง

“บางสิ่งเป็นครั้งที่สองในประโยค” โดยใช้ “นาม คำเดียวกัน”

‘I know that what I say to a person is seldom what that person hears.’

‘Students suggest books for the library, and normally we’re quite happy to get those books.’

ตามปกติ ใช้ “that” แทนที่จะใช้ “this” เพื่ออ้างอิงถึง “ข้อความที่บางคนเพิ่งได้กระทำ”

‘She was terribly afraid of offending anyone.’ – ‘That’s right.’

That’s a good point,’ he said in response to my question.’

สามารถใช้ “this” หรือ “that” เพื่อกล่าวถึง “เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ”

โดยใช้ “this” เพื่ออ้างอิง “สถานการณ์หนึ่ง ที่ยังดำรงอยู่ต่อไป” หรือ “เหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงเกิดขึ้นต่อไป”

‘My God,’ I said, ‘This is awful.’

This whole business has gone on too long.’

ใช้ “that” เพื่ออ้างอิงถึง “เหตุการณ์หรือสถานการณ์” ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อไม่นาน

‘I knew that meeting would be difficult.’

That was a terrible air crash last week.’

ใช้ “this” หรือ “these” เพื่อ “อ้างอิงถึง ‘บุคคล/สิ่งของ” ที่อยู่ใกล้มาก

เช่น ใช้ “this” เพื่ออ้างอิงถึง “สิ่งของที่ถืออยู่ในมือ” หรือ “บางสิ่งอยู่บนโต๊ะข้างหน้า”

‘What is this?’ she said, picking up the parcel on my desk.’

‘Wait a minute. I just have to sort these books out.’

ใช้ “that” หรือ “those” เพื่อ “อ้างอิงถึง ‘บุคคล/สิ่งของ” ที่สามารถมองเห็นหรือได้ยิน แต่มิได้อยู่ใกล้ เช่นที่ ไม่อาจแตะต้องเพราะเกินเอื้อม

‘Look at that bird.’

‘Can you move those boots off there?’

เมื่อ เปรียบเทียบของสองอย่าง โดยสิ่งหนึ่งอยู่ใกล้กว่า

สามารถ ใช้ “this” อ้างอิงถึง “สิ่งที่ใกล้กว่า”

และใช้ “that” อ้างอิงถึง “อีกอย่างที่อยู่ไกลกว่า

This one’s nice but I don’t like that one much.’


สามารถใช้ “this” หรือ “these” เพื่อ “อ้างอิงถึง ‘บุคคล/สิ่งของ หรือเหตุการณ์ ที่เพิ่งกล่าวถึง”

‘He’s from the Institute of English Language in Bangkok.’

This Institute has been set up to serve language teachers in the area.’

‘Tax increase may be needed next year to do this.’

These particular students are extremely bright.’

อย่าใช้ “this” เป็น สรรพนาม (pronoun) เพื่ออ้างอิงถึง “บุคคล ที่เพิ่งได้กล่าวถึง”

ให้ใช้แทนด้วย “he” หรือ “she”

He was known to everyone as Eddie.’

‘Bye,’ Mary sad as she drove away.’

ในการ สนทนา หลายคนใช้ “this” และ “these” เป็น “determiner”

แม้แต่เมื่อพวกเขา กล่าวถึง “บุคคลหรือสิ่งของ เป็นครั้งแรก”

‘Then this guy came to the door of the class and he said, ‘Mary, you’re wanted out here in the hall.’

‘At school we had to wear these awful white cotton hats.’

ตามปกติ ไม่ใช้ “this” เป็น pronoun เพื่ออ้างอิงถึง บุคคลหนึ่ง

จะใช้แต่เพียงเพื่อ “ระบุเอกลักษณ์ของบางคน” หรือถาม “เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของพวกเขา”

เช่น ใช้ “this” เมื่อแนะนำตัวบางคน”

มีข้อสังเกต ด้วยว่า “เมื่อแนะนำมากกว่าหนึ่งคน” ให้ใช้ “this” มิใช่ “these”

This is Bernadette, Mr Zapp.’

This is my brother Andrew and his wife Claire.’

เมื่อต้องการบอกบางคน เมื่อใช้โทรศัพท์ “ว่าคุณคือใคร” ให้ใช้ “this” เช่น

‘Sally? This is Martin Brody.’

สามารถใช้ “this” เพื่ออ้างอิง “สถานการณ์หนึ่ง ที่มีอยู่เวลานี้” หรือ “เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น”

‘You know a lot about this situation.’

ใช้ “this” กับห้วงเวลา เช่น “morning” “afternoon” หรือ “evening”

เพื่ออ้างอิงถึง “morning” “afternoon” หรือ “evening” ของวันปัจจุบัน

‘I was here this afternoon. Have you forgotten?’

อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ว่า “this day”

ใช้ว่า “today”

‘I had a letter today from my solicitor.’

และ อย่าใช้ว่า “this night” เมื่อต้องการกล่าวถึง “คืนวันนี้” ใช้ว่า “tonight”

‘I think I’ll go to bed early tonight.’

วลี “This week/month/year” หมายถึง “week/month/year ปัจจุบัน”

‘They’re talking about going on strike this week.’

ปกติ ใช้ “this” กับ “weekend” เพื่ออ้างอิงถึง “next weekend”

หรือ “กับ ชื่อของ วัน/เดือน/ฤดู เพื่ออ้างอิงถึง “next วัน/เดือน/ฤดู” ชื่อนั้นๆ

‘Come down there with me this weekend.’

‘Let’s fix a time. This Sunday. Four o’clock.’

อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ ‘this” กับ คำหนึ่งคำใดในคำเหล่านี้

เพื่ออ้างอิงถึง “ปลายสัปดาห์ก่อน” หรือ “วัน/เดือน/หรือ ฤดู ชื่อนั้นๆ”

This summer they spent $15 million on emergency shelters for the homeless.’

ใช้ “these days” หมายถึง “at the present time”

‘The process these days are absolutely ridiculous.’

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)