โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอนฯ 2559


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอน การอบรมการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ ประจำปี 2559


ในการนี้ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของการจัดโครงการว่าในการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งนี้มีงานสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการผลิตสื่อการสอน สื่อประชาสัมพันธ์และสามารถเลื่อกประเภทสื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ กิจกรรมที่ตนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันที่จัดขึ้นให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนในวงกว้าง

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน

4. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดโดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 150 รูป/คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)