ขับเคลื่อน PLC มหาสารคาม : เวทีครูพูนพลังครู (อีสาน) _๐๒ : ครูเพื่อศิษย์ผู้เข้าร่วม

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ CADL สำนักศึกษาทั่วไป จัดเวที PLC ครูเพื่อศิษย์อีสานต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ มีผู้เข้าร่วมเกือบ ๓๐ คน เป็นครูเพื่อศิษย์อีสานเข้าร่วมทั้งหมด ๑๙ ท่าน ศึกษานิเทศก์ ๔ ท่าน ทีมงาน CADL ๔ คน และอาจารย์สุจิดา และคุณกอล์ฟ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสยามกัมมาจล รวมทั้งสิ้น ๒๙ ท่าน ... ผม AAR กับตนเองว่า เวทีนี้ขยับเข้าใกล้ PLC ที่แท้จริงๆ ไปอีกก้าวใหญ่

ครูเพื่อศิษย์ที่มาร่วมเวทีนี้มีดังนี้

 • ครูเพ็ญศรี ใจกล้า การสอนแบบ 3PBL - Active Citizen Model จาก ร.ร. เชียงยืนพิทยาคม
 • ครูเพ็ญศรี กานุมาน การสอนแบบ School Resource-based Model จาก ร.ร.นาสีนวนพิทยาสรรพ์
 • ครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ การสร้างนักเรียนจิตอาสาด้วยการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ จาก ร.ร. บ้านหินลาด สพป. มค. ๑
 • ครูอัจฉราวรรณ ภิบาล การปรับทัศนคติการเรียนภาษาอังกฤษลูกศิษย์ ด้วยการสอนคิดแบบ Active Learning จาก ร.ร. หนองเหล็กศึกษา อบจ. มหาสารคาม
 • ครู ผอ. ไพฑูรย์ แวววงศ์ การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 • ครูสุกัญญา มะลิวัลย์ การนำจิตตปัญญาศึกษาสอนรายวิชาแนะแนว จาก ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม
 • ครูจิรนันทร์ จันทยุทธ การสอนแบบอุปนัย และการใช้เงื่อนไขการเรียนนักศึกษาวิชาทหารช่วยนักเรียนอ่อน
 • ครูคเณศ ดวงเพียราช การปลูกฝังความมั่นใจให้นักเรียนปฐมวัย จาก ร.ร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร
 • ครูภาวนา ดวงเพียราช การสอนแบบ "เพลิน" ในระดับปฐมวัย จาก ร.ร. เทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ครูจิตลัดดา ภวภูตานนท์ "สอนเด็กสอนชีวิต" จาก ร.ร. บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป.มค.๑
 • ครูจันทร์เพ็ญ เทียงดาห์ "กลอนสอนคิด" จาก ร.ร. บ้านหนองคูขาด สพป.มค.๑
 • ครูนิตยา มหาสโร จาก ร.ร. บ้านดอนหว่าน (ยังไม่ได้ถอดบทเรียนท่านด้วยตนเอง) สพป.มค.๑
 • ครูนุชนาฎ เกษแก้ว จาก ร.ร. บ้านบรบือ (ยังไม่ได้ถอดบทเรียนท่านด้วยตนเอง) สพป.มค.๑
 • ครูสุคนธา ดิษฐ์สุนนท์ จาก ร.ร.ชุมชนบ้านราด (ยังไม่ได้ถอดบทเรียนท่านด้วยตนเอง) สพป.มค.๑
 • ครูนริดา ลาดโฮม จาก ร.ร. บ้านโนนราษีฝางวิทยา (ยังไม่ได้ถอดบทเรียนท่านด้วยตนเอง) สพป.มค.๑
 • ครูมาลินี ระถี จาก ร.ร. บ้านหมี่เหล่าน้อย (ยังไม่ได้ถอดบทเรียนท่านด้วยตนเอง) สพป.มค.๑
 • ครูวชิราภรณ์ ลมงาม จาก ร.ร. บ้านโนนทอง (ยังไม่ได้ถอดบทเรียนท่านด้วยตนเอง) สพป.มค.๑
 • ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษานิเทศก์ จาก สพป. กส. ๑
 • อาจารย์สายรุ้ง น้อยนาจารย์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป. กส. ๑
 • ดร.ไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ สพป. มค. ๑
 • อาจารย์สุรัมภา เพชรกองกุล ศึกษานิเทศก์ สพป. ๑

Cr. อาจารย์หมิม สถาปัตย์ มมส.ดูรูปทั้งหมดที่นี่ครับ

บันทึกต่อ ๆ ไป จะมาเล่า BP ของครูเพื่อศิษย์แต่ละท่านให้ฟังครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (0)