พระพุทธศาสนา

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

Course Specification

รหัสวิชา 0125411 ชื่อวิชาพระพุทธศาสนา

( Buddhism )

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา ( 5 ปี )

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดของรายวิชา

( Course Specification )

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสวิชา 0125411 ชื่อวิชาพระพุทธศาสนา ( Buddhism )

2. จำนวนหน่วยกิจ

3(3-0-6)

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

-

90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ผู้เรียน

  • มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสังคมศึกษา และเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ตามที่สังคมพึงประสงค์
  • สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอธิบาย วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นทางสังคมได้อย่างมีวิจารณญาณ บนพื้นฐานของความรู้ เหตุผล คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อสังคม
  • มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครูสังคมศึกษา มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ

4.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคมประเทศชาติ

5 . คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติความเป็นมา พุทธประวัติ ศาสนสถาน คำสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ หลักธรรมที่สำคัญ ศาสนพิธี หน้าที่ชาวพุทธ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา คุณค่าของพระพุทธศาสนาและการนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม

6 . แผนการสอน

สัปดาห์

ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน*

(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

- แนะนำประมวลรายวิชา

- ตกลงกติกาของชั้น

- สนทนาความมุ่งหมายในการเรียน

3

- แจกประมวลรายวิชาให้กับนิสิต

2-3

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา

6

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

4-6

บทที่ 2 หลักปฏิบัติของชาวพุทธ

9

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

7-8

บทที่ 3 การเผยแพร่พระพุทธศาสนา

6

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

9

สอบกลางภาค

-

10-16

บทที่ 4 การนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

21

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

17-18

สอบปลายภาค

-

7 . แผนประเมินการเรียนรู้

7.1 ลักษณะการประเมิน

ลำดับการ

ประเมิน

ลักษณะการประเมิน

(เช่น สอบ รายงาน ฯลฯ)

สัปดาห์ที่

ประเมิน

สัดส่วนของ
คะแนนที่

ประเมิน

หมายเหตุ

1

คำถามและกิจกรรกลุ่มท้ายบท

ประเมินด้านความรู้
- มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา
- มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสนาต่าง ๆได้
-มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางศาสนา
-งานภาคสนาม

10

2

การจัดทำรายงานศึกษาค้นคว้า
การประเมินด้านทักษะปัญญา
- มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
- ประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
- มีความสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและสื่อสารโดยใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน

20

3

การสอบกลางภาค
ประเมินด้านความรู้
- มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนา
- มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการ ศาสนาได้
-มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางศาสนาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต

ตามปฏิทินมทษ.

30

4

สอบปลายภาค

ตาม

40

7.2 เกณฑ์ช่วงขั้นประเมินให้เกรด

เกณฑ์การประเมิน

86 - 100 คะแนน ระดับ A 66 - 70.99 ระดับ C

81 - 85.99 คะแนน ระดับ B+ 61 - 65.99 ระดับ D+

76 – 80.99 คะแนน ระดับ B 56 – 60.99 ระดับ D

66 – 70.99 คะแนน ระดับ C + - 1 – 55.99 ระดับ E

8.ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1 . เอกสารและตำราหลัก

อุทัย เอกสะพัง. ( 2556 ). พระพุทธศาสนา . เอกสารประกอบการสอน . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

2 . เอกสารและข้อมูลสำคัญ
ปิ่น มุทุกันต์. พ.อ. ( 2525 ). พุทธศาสตร์ ภาค 2. กรุงเทพ ฯ: อมรการพิมพ์.
พระเทพเวที ( ประยุทธ์ ประยุตโต ). ( 2531 ). กรรมและนรกสวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่. อมรินทร์ พริ้นติ้ง

กรุฟจำกัด.
---------------( 2531 ). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ ฯ: ด่านสุทธา

การพิมพ์.
พระธรรมปิฎก ( ป.อ.ประยุตฺโต ). ( 2546 ). พุทธธรรม. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย.
พระราชวรมุนี ( ประยุทธ์ ประยุตฺโต ). ( 2528 ). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 5.

กรุงเทพ ฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
พุทธทาสภิกขุ. ( 2525 ). สันทัสเสตัพพธรรม. กรุงเทพ ฯ: ธรรมทาสมูลนิธิ.
แสง จันทร์งาม. ( 2526 ). ประทีปธรรม. กรุงเทพ ฯ: กมลการพิมพ์.

3 . แหล่งค้นคว้าแนะนำ

ตำรา เอกสารวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

วารสารทางสังคมศาสตร์ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ

อ.ดร. อุทัย เอกสะพัง อาจารย์ประจำวิชา 26 ก.ค. 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)