สุข ๖ (นิกายถาง)

ชีวิตเราเกิดมาเพื่อเสวยสุข โดยสุขมี ๖ ดังนี้

๑.สุขในเนื้อหนังอารมณ์ (กินดื่มเที่ยวดูหนังฟังเพลง)

๒. สุขในครอบครัวญาติมิตร (ความอบอุ่นทางใจ)

๓.สุขในการเรียนรู้ทั้งโดยแวดล้อมและโดยตนเอง

๔.สุขในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่เพื่อสร้างสรรค์สังคม

๕.สุขในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์และความโง่เขลา

๖.สุขในสมาธิอันเนื่องจากการบำเพ็ญภาวนา จนถึงวิมุติสุข

---คนถางธรรม..กค.๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)