การจัดการความรู้ขององค์กร

Nonglak
วงจรการบริหารจัดการความรู้

                  การจัดการความรู้ขององค์กร
           การจัดการความรู้ คือ การดึงเอาความรู้ที่กระจัดกระจาย ฝังอยู่ทั่วไปภายในองค์กร ออกมารวบรวม และแบ่งกลุ่ม จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
       Tacit Knowledge:
คือ ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลที่ได้มาจากประสบการณ์และความสามารถส่วนตัว ยากที่จะเขียนหรืออธิบายออกมาได้ เช่น ให้บอกวิธีในการว่ายน้ำ , วิธีการวาดรูปให้สวย , วิธีการตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะหน้าใดๆ ที่เกิดขึ้น

        Embedded Knowledge:
คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ภายในองค์กร
        Explicit Knowledge:
คือ ความรู้ที่สามารถอธิบายหรือเขียนออกมาได้โดยง่าย เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ

                                         วงจรการบริหารจัดการความรู้

       Sharing
คือ การสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคล ทั้งเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการเช่น การพบปะ พูดคุยกับเพื่อนพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะสามารถสื่อความรู้และประสบการณ์ที่แฝงอยู่ภายในบุคคล( Tacit) ได้

      Capture
คือ การรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมา( Collaboration) แล้วแปลความให้กลายมาเป็นความรู้ใหม่ของตนเองและสามารถเขียนหรืออธิบายออกมาได้

      Classification
คือ การนำความรู้ที่ได้มาเขียนอธิบาย( Explicit) เพื่อเผยแพร่สู่องค์กร โดยแบ่งกลุ่มความรู้อย่างชัดเจน และกระจายความรู้ถูกกลุ่มเป้าหมาย( From Individual to Organization Knowledge)
     Understanding
คือ การที่สมาชิกในองค์กรได้รับความรู้ที่เผยแพร่มา แล้วนำไปปฏิบัติจนเข้าใจเป็นความรู้ของตนเอง( From Organization to Individual Knowledge) และนำไปสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้( Sharing) เพื่อนำไปสู่การเกิดความรู้ใหม่ต่อไป

          สำหรับองค์กร   การจัดการความรู้ คือกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของพนักงาน และกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์กร   ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือนวัตกรรมให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจในอนาคต

          ทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์   ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิตของท่าน   เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์   เสนอเรื่องที่ท่านประสบความสำเร็จ ประทับและภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำบันทึกเอาไว้เพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง

   เนื้อหาจาก      :     http://region4.prd.go.th/km/index.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KNOWLEDGE MANAGEMENT

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 61080, เขียน: 19 Nov 2006 @ 18:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)