ตัวกวนบางกอก

กระบวนการกองทุนสุขภาวะกรุงเทพ
กระบวนการกองทุนสุขภาวะ ที่พวกเราได้มีความพยายามริเริ่มใน 3 เขตนำร่องของกรุงเทพมหานคร เมืองใหญ่เมืองนี้ ต้องกล่าวว่า ยิ่งทำมากขึ้นเท่าไหร่ เรายิ่งเห็นมุมมองต่าง ๆ มากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะกระบวนการก่อเกิดกองทุนสุขภาวะ ซึ่งแท้จริงแล้ว คือ ความพยายามในการเปิดพื้นที่สาธารณะให้แก่ คนเล็ก คนน้อยที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง หรือท้องถิ่นของตนเอง อาทิ ในเขตนำร่องที่เราพยายามขับเคลื่อนอยู่ ที่เราค้นพบว่า ประชาชนในเขตต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนดั้งเดิม (อยู่มาเก่าก่อนจะมีหมู่บ้านจัดสรรเข้ามา) ที่มีอยู่มากนั้น ต้องการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาในท้องถิ่นของเขา

พื้นที่สาธารณะ โดยนัยยะของการที่มิใช่พื้นที่ทางกายภาพ แต่เป็นนัยยะแห่งวิถีการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง เป็นวิถีของการสร้างการเมืองภาคพลเมือง ในบริบทที่มิใช่การพยายามแย่งชิงอำนาจจากฝ่ายใด แต่เป็นกระบวนการพยายามถักทอเชื่อมร้อยให้เกิดความสันติสุข ความอยู่ดีมีสุขของคนในพื้นที่นั้น ๆ

กองทุนสุขภาวะ คือ รูปธรรมของความอยู่ดีมีสุข หรือการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับคนในพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว อันมีเป้าหมายเดียวกับการเมืองภาคพลเมือง ที่ไม่ต้องการอำนาจ บารมี หรือการแข่งขันกับใคร แต่มีเป้าหมายอยู่ที่ การอยู่อย่างมีความสุข สงบและสันติร่วมกัน

กระบวนการก่อเกิดกองทุนสุขภาวะในระยะเริ่มต้น ไม่ว่าจะในบริบทพื้นที่ใดก็ตามจึงมีความสำคัญอยู่ที่ ต้องมีความเสมอภาค การมีส่วนร่วม การเห็นคุณค่าระหว่างกัน การมีเป้าหมายร่วม ในการสร้างความสุขให้แก่ทุกระดับในพื้นที่ และนำกระบวนการเหล่านี้มาสร้างเป็นกองทุน เป็นกองทุนที่ไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง แต่เป็นกองทุนที่ใช้ความสุขของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นตัวตั้ง

เพราะเมื่อเราใช้ความสุขเป็นตัวตั้งแล้ว ทุกภาคส่วนก็เกี่ยวข้องหมด เพราะความสุขที่จะเกิดได้อย่างยั่งยืน คือ ความสุขรวมหมู่ มิใช่ความสุขของปัจเจกใดปัจเจกหนึ่งเท่านั้น และเมื่อทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ย่อมหมายถึง ความพยายามในการจะร่วมมือกันทำให้งานต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างสุขให้ทุกฝ่ายในพื้นที่ก็มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น เพราะทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมเดียวกัน คือความสุขของทุกคนในพื้นที่นั้น ๆ เป็นตัวตั้ง

กล่าวอีกนัยหนึ่งแล้ว ก็สามารถพูดได้ว่า เมื่อใดก็ตาม หากเราใช้ความสุขของทุกฝ่ายเป็นตัวตั้ง การพยายามคะคานหรือการใช้อำนาจเหนือใคร หรือเหนือบริบทใดก็จะไม่เกิดขึ้น หรือหากมีก็มีน้อยมากขึ้น


หากท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขึบเคลื่อนกองทุนสุขภาวะกรุงเทพ สามารถรับข้อมูลได้ที่โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสุขภาวะกรุงเทพ โทรศัพท์ 02-662-2316 โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.netบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กอกทุนสุขภาวะกรุงเทพ

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการกองทุนสุขภาวะ#กระบวนการสร้างวิถีการใช้ความสุขของทุกฝ่ายเป็นตัวตั้ง

หมายเลขบันทึก: 61075, เขียน: 19 Nov 2006 @ 17:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)