เรื่องเล่าอิสรชน : บ้านปั้นปูน ที่พักพิง ที่เรียนรู้ เพื่อคนด้อยโอกาส

บ้านปั้นปูน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการฝึกและพัฒนาทักษะทางอาชีพและการอยู่ร่วมกับสังคม โดยมีกิจกรรมจัดเตรียมไว้สำหรับรองรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าพักภายในบ้านปั้นปูนเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น รวมถึงการฝึกการอยู่ภายใต้กติกา ที่สร้างขึ้นในรูปแบบของกฎเกณฑ์ทางสังคม ทั้งยังมีการบริหารจัดการเป็น ศูนย์ส่งต่อเพื่อเปิดทางเลือกในชีวิตให้กับเด็กได้สามารถ เลือกวิถีชีวิตของตนเองหลังจากก้าวข้ามผ่านบ้านหลังนี้ไปแล้ว และยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านต่างๆให้กับเด็กโดยการประสานงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

    บ้านปั้นปูน ที่พักพิง ที่เรียนรู้ เพื่อคนด้อยโอกาส                  

     สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ทำงานภาคสนามกับคนเร่ร่อน คนไร้บ้านและคนด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่ง พบว่าการทำงานที่ผ่านมายังขาดกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่เป็นระบบไปด้านหนึ่ง นั่นคือศูนย์เพื่อการส่งต่อและการเรียนรู้                  

     จากประสบการณ์การทำงานกับคนชายขอบมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) นับตั้งแต่ครั้งยังเป็นเพียงกลุ่มนักกิจกรรมอิสระชน ทำให้สมาคมฯ ได้รับบทเรียนในการพัฒนาชีวิตของเด็กชายขอบว่า การพัฒนาชีวิตนั้นไม่สามารถพัฒนาด้วยคำสั่งหรือการบังคับได้ หากแต่การพัฒนานั้น จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิต นั่นคือการดึงเด็กเร่ร่อนกลับมาสู่วิถีชีวิตสามัญของสังคม โดยการฝึกให้เด็กสามารถประกอบอาชีพสุจริตด้วยตนเองได้ ดังนั้นการฝึกทักษะการทำงาน รวมไปถึงการฝึกทักษะการรับผิดชอบชีวิตของตนเองและคนรอบข้างไปพร้อมกัน เพื่อให้เด็กกลับมาใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในชีวิต จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กสามารถค้นหาที่อยู่และที่ยืนในสังคม จนสามารถได้รับความยอมรับจากสังคมได้ ทั้งนี้การทำงานที่ผ่านมาเป็นเพียงการเพิ่มความคิดและประสบการณ์ในเชิงสังคม ให้กับกลุ่มเด็กชายขอบในกลุ่มที่สมาคมรับผิดชอบดูแลอยู่จึงเกิดการจัดทำโครงการนำร่อง ในการจัดทำโครงการบ้านพัก โดยใช้สำนักงานสมาคมเป็นที่พักให้กับเด็กหลังจากเกิดปัญหาทางสังคมหรือร่างกายของตัวเด็กเอง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ใช้สอยของสำนักงานเอง จึงไม่สามารถจัดการรูปแบบในการดำเนินโครงการให้เต็มประสิทธิภาพได้                   

     บ้านปั้นปูน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการฝึกและพัฒนาทักษะทางอาชีพและการอยู่ร่วมกับสังคม โดยมีกิจกรรมจัดเตรียมไว้สำหรับรองรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าพักภายในบ้านปั้นปูนเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น รวมถึงการฝึกการอยู่ภายใต้กติกา ที่สร้างขึ้นในรูปแบบของกฎเกณฑ์ทางสังคม ทั้งยังมีการบริหารจัดการเป็น ศูนย์ส่งต่อเพื่อเปิดทางเลือกในชีวิตให้กับเด็กได้สามารถ เลือกวิถีชีวิตของตนเองหลังจากก้าวข้ามผ่านบ้านหลังนี้ไปแล้ว และยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านต่างๆให้กับเด็กโดยการประสานงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน                  

     ถนนชีวิต กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเองในสังคม ถือเป็นกิจกรรมสร้างทักษะเบื้องต้นให้กับเด็ก ที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่บนท้องถนนโดยกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นตามท้องถนนทั่วไปใน 13 พื้นที่ดูแลของสมาคม ที่มีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน                  

     เพื่อให้เกิดการทำงานครบวงจร และสามารถแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนและไร้บ้าน หรือที่ถูกเรียกเสมอมาว่า กลุ่มเด็กชายขอบของสังคม โครงการทางเลือกชีวิตอิสระจึงก่อตัวขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มเด็กเร่ร่อนในทุกพื้นที่ ทั้งที่มีความพร้อมในการเข้ามาพัฒนาตนเองในบ้านปั้นปูน และที่ยังอยู่บนถนนกับกิจกรรมถนนชีวิต โดยความตั้งใจและมุ่งมั่นจากข้อมูลและประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 10 ปี ของกลุ่มคนทำงานอิสรชน ด้วยความเชื่อที่ว่า ความสงสารไม่สามารถพัฒนากลุ่มเด็กชายขอบได้ หากแต่การหยิบยื่นโอกาสและความเชื่อมั่นในศักยภาพการพัฒนาตนเองของกลุ่มเด็กเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างอีกหนึ่งพลังที่มีคุณค่าต่อสังคม ตลอดไป   ทั้งนี้ โครงการทางเลือกชีวิตอิสระคือโครงการซึ่งรวบรวมกิจกรรมข้างถนน มาผนวกเข้ากับกิจกรรมการพัฒนาชีวิตในรูปแบบของบ้านพัก ทั้งยังสามารถจัดทำศูนย์ส่งต่อในบ้านพัก เพื่อเพิ่มทางเลือกในชีวิตของเด็กกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และหากสังคมเล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทางเลือกในการดำรงชีวิตและเป็นการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนเส้นทางเดินจากชีวิตที่ไร้จุดหมานปลายทาง มาสู่ชีวิตที่มีความหวังและเป้าหมาย สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ยินดีที่จะรับการสนับสนุนนั้น และจะส่งต่อโอกาสเหล่านั้นไปยังคนด้อยโอกาสในสังคมโดยไม่ชักช้า..  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (0)