สำนักวิทยบริการ มมส

สถานที่ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับฉันคือ สำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ 0-4375-4320-40 ต่อ 2491 โทรสาร 0-4375-4358 E-mail : [email protected]ปรัชญา แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมความรู้ ความคิด ภูมิปัญญา

ปณิธาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ

1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

2. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการจัดระบบและให้บริการสารสนเทศ

4. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

5. จัดหา จัดระบบ บริการ อนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนจัดการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า และวิจัยของมหาวิทยาลัยและสังคม โดยมีการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกสาขาวิชา

2. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการจัดการและให้บริการสารสนเทศ

4. เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน

5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานให้ยั่งยืน

6. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

ค่านิยมหลัก (Core Values)

§ จิตบริการ (Service Mind)

§ บริหารโปร่งใส (Transparency)

§ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี (Technology)

§ มีความร่วมมือ (Cooperation)

§ ยึดถือการเรียนรู้สู่ทีมคุณภาพ (Continuous Learning and Quality Improvement Teamwork)

จิตบริการ : การเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศและความช่วยเหลือด้วยความกระตือรือร้น ให้คำแนะนำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ มุ่งมั่นสร้างความประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่นั่งรอคอยรับ แต่เป็นฝ่ายริเริ่มให้เขาได้รับความรู้และสารสนเทศที่ต้องการ มีความทรงจำที่ดี ระลึกถึงเรา ให้ยิ้มได้เสมอเมื่อคิดถึงเรา

บริหารโปร่งใส : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจทั้งภายในภายนอก

ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ โดยเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายสร้างความพร้อมให้แก่องค์กรในทุก ๆ ระดับ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและบริการ

มีความร่วมมือ : มีการสร้างกัลยาณมิตรในวงวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสถาบันบริการสารสนเทศในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน บริหารจัดการ และบริการสารสนเทศที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ยึดถือการเรียนรู้สู่ทีมคุณภาพ : บุคลากรทั่วทั้งองค์กร มุ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนา กระบวนการทำงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกอย่างกลมกลืน สอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อเป้าหมายสูงสุด www.libery.msu.ac.th


....สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งความรู้และการเรียนรู้ ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่สำหรับผู้ที่ไฝ่เรียนรู้...

ฉันชอบไปอ่านหนังสือที่สำนักวิทย์ เพราะแอร์เย็นมาก ทุกครั้งที่เข้าไป ได้เห็นผู้คนมากมายต่างตั้งหนั้าตั้งตากันอ่านหนังสืออย่างจริงจัง และฉันคิดทุกครั้งว่าในขณะที่เราปล่อยเวลาผ่านไป โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ยังมีอีกหลายๆคนที่กำลังแสวงหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเอง โดยใช้เวลาหรือแบ่งเวลา เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ด้วยการแสวงหาความรู้ ....บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักวิทยบริการ มมสความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ช่วยอ้างอิงข้อมูลด้วยนะครับ

และช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของนิสิตที่มีต่อสถานที่แหล่งนี้ หรืออาจสะท้อนข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ต่อพันธกิจของสถานที่แห่งนี้......