แด่ครูด้วยดวงใจ โดย ชาตรี สำราญ ตอนที่ 6/2 รู้ได้อย่างไรว่า รู้

เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนเกิดอะไร

 • เมื่อจบบทเรียนแล้ว ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เปรียบเทียบระหว่าง ก่อน - หลังเรียน
 • ผู้เรียนบันทึกผลการเรียนรู้ของตน อย่างไรบ้าง
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายสิ่งที่ตนรู้ให้ผู้อื่นรู้ต่อได้มากน้อยเพียงใด

คำถามที่ผู้สอนจะต้องค้นหาคำตอบว่ารู้ได้อย่างไรว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

 • ผู้เรียนพัฒนาคำถาม มาก-น้อย เพียงใด อย่างไร
 • ผู้สอนให้คำถามนำ มาก-น้อย เพียงใด อย่างไร
 • ผู้เรียน สร้างความหมาย การเรียนรู้ด้วยตนเองได้เพียงใด ตรงกับที่ผู้สอนวางไว้หรือไม่อย่างไร
 • ผู้เรียนร่วมกันสร้างมโนทัศน์อย่างไร
 • ครูสามารถสรุปได้ว่าผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน
  • การตั้งคำถาม ได้มากน้อยเพียงใด
  • การวางแผนการเรียนรู้ ได้มากน้อยเพียงใด
  • การแลกเปลี่ยนความคิด ได้มากน้อยเพียงใด
  • การสร้างสรุปความรู้ ได้มากน้อยเพียงใด

ประเมินผลผู้เรียนโดย

 • ครูควรสร้างสถานการณ์ที่ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคย มาเป็นปัญหาให้ผู้เรียนแก้
 • เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ใช้ทักษะที่ตนเป็นหลายวิธี มาแก้ปัญหา มากกว่า ค้นคว้าจาก ตำราเรียนหรือหนังสืออ้างอิงเพียงอย่างเดียว
 • ครูสร้างสถานการณ์ที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มากกว่า ถามแบบคำตอบเดียว
 • กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเขียนสรุปความรู้ที่ตนได้มาได้อย่างชัดเจน

องค์ความรู้จะถูกสร้างโดยผู้เรียนได้ ถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้กับครูผู้เปลี่ยนโฉมความคิดสอนได้อย่างนี้

 • เปลี่ยนจากผู้บรรยาย มาเป็น ผู้ฟัง
 • ฟังแล้วเตรียมคำถาม “เจาะลึก” ฝึกผู้เรียนที่บรรยายเป็นผู้ขยายความให้ชัดเจนในเรื่องที่กำลังบรรยาย
 • ใช้ คำถามนำ เพื่อผู้เรียนจะนำไปตั้งคำถามซอยย่อย ค้นหาคำตอบเจาะลึก
 • ศึกษา สังเกต บันทึกพฤติกรรมผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียนเป็นข้อมูลการประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอน
 • นำข้อมูลที่บันทึกได้ มาวิเคราะห์วิจัยตลอดเวลา เพื่อรู้จักลีลาการเรียนของผู้เรียน นำมาพัฒนาลีลาการสอนของผู้สอน
 • ทุกเรื่องที่จะสอน ผู้สอนต้องรู้ลึก รู้จริง จนสามารถตั้งคำถามกระตุ้นผู้เรียนให้ค้นคว้าต่อได้หลายแง่มุม แต่ถ้าเป็นเรื่องใหม่ ผู้สอนเองยังไม่ค่อยรู้ เราก็ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับผู้เรียน

อ่านเป็นเล่มได่ที่นี่ครับ https://sites.google.com/site/chatreesamran/-2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แด่ครูด้วยดวงใจ โดย ชาตรี สำราญความเห็น (0)