160710-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Terminal & terminus

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำอังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Terminal & Terminus ต่างมีรากจาก “Latin” ว่า ”terminalis” และ “terminus”

หมายถึง “end, boundary”

Terminal สะกดการออกเสียงโดย Dictionary.com ว่า “tur-muh-nl”

(DPWE) อธิบายความหมาย “TERMINAL”

คือ “ปลายหนึ่งปลายใดของเส้นทางคมนาคม” และ “บทสรุป” หรือ “สุดท้าย”

‘Grand Central Station is a terminal for a major railroad serving the New England states.’

‘Just before his discharge from service, the soldier was granted terminal leave.’

‘In most instances, cancer is a terminal illness.’

(DPWE) อธิบายความหมาย “TERMINUS”

คือ “ปลายของบางสิ่ง” และใช้อ้างอิงถึง “เป้าหมาย” ด้วยเช่นกัน

‘The campsite was the terminus of our hike that day.’

‘The terminus of his ambition was election as governor of the state.’

รูป พหูพจน์ ของ “Terminus” คือ “Terminuses” หรือ “Termini”

(KEMD) ให้คำแปล

นาม “TERMINAL” ว่า “สถานีปลายทาง” คือ

“อาคารประกอบด้วยพื้นที่สำหรับผู้โดยสาร เข้ามา หรือออกไป ที่สนามบิน”

หรือ “ศูนย์แห่งหนึ่งในเมืองที่ผู้โดยสาร สามารถซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน และสามารถขนส่งโดยรถโดยสารไปยังสนามบิน” เช่น “An air terminal.”

หรือ “สถานี” “ซึ่งตามปกติ เป็นสถานีขนาดใหญ่ ที่ต้นทาง และปลายทาง ของเส้นทางรถไฟ”

หรือ “รถโดยสารเส้นทางยาว” เช่น “A bus terminal”

หรือ “ขั้วปลายสายไฟ” หมายถึง “จุดเชื่อมต่อ ในวงจรไฟฟ้า” เช่น “ขั้วแบตเตอรี่”

‘The positive/negative terminal.’

(CALD) ให้ความหมาย ในการใช้ แบบ BrE

เมื่อเป็น Adj. “TERMINAL” ใช้เกี่ยวกับ “Illness” หรือ “disease”

ว่า “เป็นระยะสุดท้าย” เช่น

‘She has terminal cancer.’

เมื่อกล่าวถึง “A terminal patient” หมายถึง “เป็นผู้ป่วยหนักและจะจบชีวิตในอีกไม่นาน”

‘They didn’t realize his cancer was terminal.’

‘She had a terminal lung disease.

อีกความหมาย เมื่อใช้ “terminal” เป็น Adj. คือ “Extreme”

“เมื่ออ้างอิงถึง บางสิ่งที่เป็น ในทางลบ หรือที่ไม่น่ายินดี”

‘She claims that the shipbuilding industry is in terminal decline.’

‘He has nothing to do all day and is suffering from terminal bordom.’

รูป Adv. สะกด “TERMINALLY” เช่น ‘a terminally ill child.’.

เมื่อใช้ “TERMINAL” เป็น นาม เกี่ยวกับ “Building”

หมายถึง “พื้นที่หรือ อาคาร ที่สถานี/สนามบิน/หรือท่าเรือ ใช้สำหรับ ผู้โดยสาร เพื่อไปจากหรือมาถึง ทางรถไฟ/เครื่องบิน/หรือ เรือ”

Terminal 3 is used mostly for domestic flights.’

เมื่อใช้ “TERMINAL” เป็น นาม เกี่ยวกับ “Computer”

หมายถึง “อุปกรณ์ชุดหนึ่งประกอบด้วยแป้นพิมพ์ และจอภาพ เพื่อใช้ทำการสื่อสารกับส่วนของระบบคอมพิวเตอร์เในการจัดการข้อมูล”

เมื่อใช้ “TERMINAL” เป็น นาม เกี่ยวกับ “ไฟฟ้า”

หมายถึง “จุดที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อในวงจรไฟฟ้า”

(CALD) ให้ความหมาย ในการใช้ แบบ UsE

เมื่อใช้ “TERMINAL” เป็น นาม เกี่ยวกับ “BUILDING”

หมายถึง “สถานที่ ที่ซึ่ง รถไฟ/รถโดยสาร/เครื่องบิน/หรือ เรือ เริ่มต้นหรือสิ้นสุด การเดินทาง” หรือ “เป็นอาคาร ใช้โดยผู้โดยสาร ที่เดินทางมาถึงหรือ กำลังออกเดินทาง”

‘Your flight leaves from Terminal 3’

เมื่อใช้ “TERMINAL” เป็น นาม เกี่ยวกับ “Electricity”

หมายถึง “จุดสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า” (คือระบบที่กระแสไฟฟ้าไหล)

เมื่อใช้ “TERMINAL” เป็น นาม เกี่ยวกับ “Computer”

หมายถึง “อุปกรณ์ชุดหนึ่ง ใช้สื่อสารกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ แป้นพิมพ์และจอภาพ”

เมื่อใช้ “TERMINAL” เป็น Adj. เกี่ยวกับ “disease” หรือ “illness”

คือ “การเจ็บป่วยที่นำไปสู่จุดจบ”

‘His mother has a terminal illness.’

(CALD) ให้ความหมาย “TERMINUS” ในการใช้ แบบ “BrE”

เป็น นาม รูปพหูพจน์ สะกด “TERMINUSES” หรือ “TERMINI”

หมายถึง “สถานที่สุดท้าย (last stop) หรือ Station ที่เป็นจุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟ หรือรถโดยสาร”

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)