งานพิธีคล้ายวันสถาปนาฯ


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.39 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด


สำหรับประวัติการก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด นั้นมีรายละเอียด คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ มีมติอนุมัติให้จัดตั้งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2537 วันที่ 6 กรกฎาคม 2537ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงกำหนดให้วันที่ 6 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาวิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยกำหนดจัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์ผู้มีคุณูปการแก่วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประจำทุกปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)