แด่ครูด้วยดวงใจ โดย ชาตรี สำราญ ตอนที่ 2 มีครูดีจะไม่มีเด็กโง่

ครูต้องสอนแบบให้เข้าถึงจิตวิญญาณการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน


ครูไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้ เกิด ขึ้น แก่ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนได้

ถ้าครูสอนด้วยวิธีการสอนวิธีเดียวกันในเวลาเดียวกัน


ครูพึงรำลึกอยู่เสมอว่า

เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ สำคัญกว่า รู้ เรื่องที่เรียน

และ ถ้าเด็กนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ถือว่าสำคัญที่สุด

อย่าสอนแบบให้เด็กลอกตำราส่งครู


แต่สอนแบบให้เด็กใช้วิธีการเรียนรู้ ไปหาความรู้มาให้ครูดู

โดยใช้ความรู้ที่หลากหลาย มาวิเคราะห์ สรุป เป็นความรู้ของตนเอง แต่อ้างอิงที่มา


ผู้สอนที่ดี จะสนใจ วิธีการเรียนรู้ ของผู้เรียน มากกว่า เนื้อหาที่ผู้เรียนนำเสนอ


เปิดโอกาสให้ ผู้เรียน เป็น ผู้ปฎิบัติการเรียนรู้

ผู้สอน เป็น ผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้


คืน ห้องเรียน และ บทเรียน ให้ผู้เรียน

แล้วมาร่วมเรียนรู้กับผู้เรียน


ทุกครั้งที่จะสอน

ครูควรถามตัวเองว่า

“สอนแล้วเด็กได้อะไร เด็กรู้อะไร เด็กทำอะไรได้”


การ ได้ทำ บ่อยๆ ช่วยให้ผู้เรียน ทำได้ และ เข้าใจ ในสิ่งที่ทำ

ด้วยวิธีการแบบเดิมแต่มีสถานกาณ์ใหม่ให้แก้ปัญหา


การ ทำได้ ช่วยให้เกิดความ เข้าใจ แก่ผู้เรียน

เพราะผ่านขั้นตอน ได้ทำ


การที่เด็ก ทำ สิ่งที่กำลังเรียนรู้ ได้

จะช่วยให้เด็ก เข้าใจ สิ่งนั้นได้


ครูสอนให้เด็ก

เข้าใจสิ่งที่กำลังเรียนรู้

แล้วเขาจะจำสิ่งนั้นได้นาน


ในการเรียนที่ แท้จริง

ผู้เรียนจะต้องเรียนกันเป็นทีม

มีความรับผิดชอบร่วมกัน

และหมั่นเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เสมอ

เพื่อจะให้รู้เพิ่ม


ครูดี คือ ครูที่ยอมรับได้ ทั้งเด็กที่เรียนดี เรียนเก่ง และเรียนไม่ดี ไม่เก่ง

เข้าใจเด็ก เห็นอกเห็นใจเด็ก รู้จักความจริงของชีวิตเด็ก

แล้วหาทางช่วยเหลือเขาให้พบความสำเร็จ


ครูที่ดี

จะไม่แยกว่า ใครอยู่กลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน ให้เด็กรู้

แต่ครูจะตอกย้ำว่า เด็กคนไหนเก่งเรื่องใด

ให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง เป็นรายบุคคล


ครูที่ดีจะ

® ช่วย ซ่อม เด็กที่เรียนอ่อน เรียนช้า ให้เกิดวิธีการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้เรียนรู้ต่อไป

® ช่วย เสริม พลังให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้เด็ก ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แก่นักเรียนปานกลาง

® ช่วย สร้าง แรงบันดาลใจ ให้เด็กเรียนเก่ง เดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้


เด็กที่อ่อนแอทางด้านภาษา

จะไม่อดทนต่อการเรียนภาษาที่ ไม่สนุก ไม่เร้าใจ

ดังนั้น ผู้สอน จะต้องหา วิธีเรียน ของผู้เรียนให้เจอ

แล้วนำวิธีเรียนนั้น มาเป็นวิธีสอน ให้ผู้เรียน เรียน


การสอนที่ดี

ควรเน้น กระบวนการ (Process) และพฤติกรรม (Behaving)

Outcome ที่สูงค่า อยู่ที่ การเรียนรู้ของคน อยู่ที่คุณภาพของใจ

เป็น Quality of life


การสอนจะสนุกได้

ผู้สอนต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้กับผู้เรียน

เรียนรู้ วิธีเรียนของผู้เรียน

เรียนรู้ ความรู้สึกต่อการเรียน ของผู้เรียน ในบทเรียนนั้นๆ

แล้วนำมาพัฒนาวิธีสอนของผู้สอนต่อไป

อ่านเป็นเล่มได่ที่นี่ครับ https://sites.google.com/site/chatreesamran/-2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แด่ครูด้วยดวงใจ โดย ชาตรี สำราญความเห็น (0)