การอบรมเกี่ยวกับศาสนพิธี 2559


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.39 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10(ธ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้นำปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี พระราชพิธี รัฐพิธีและศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการนี้พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ มีดังนี้1. เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการด้านศาสนพิธี รัฐพิธี แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. เพื่อให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย


3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี งานพระราชพิธีและการจัดงานมงคล งานอวมงคลต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมกล่าวคำอาราธนาและคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี รวมทั้งร่วมกิจกรรมประกวดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 กิจกรรมพิธีทางพุทธศาสนาพิธีมหาพุทธาภิเษก "พระพุทธวชิรญาณวิสุทธิ์" พระพุทธรูปประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง


ส่วนวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนพิธี และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนทัวไป จำนวน 200 รูป/คน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)