รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางเสาวนีย์ จันทร์แจ่ม

โรงเรียน บ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

        คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญ  สามารถพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล    คิดอย่างรอบคอบ  รู้จักค้นคว้าหาความจริงและเป็นพื้นฐานของการแสวงหาความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ  แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่  3  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ  โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวกับการคิดคำนวณ  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้                มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  คณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ปีการศึกษา  2557 จำนวน  17  คน  และนักเรียนปีการศึกษา  2558  จำนวน  22  คน  ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  มาเป็นกลุ่มทดลอง  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติWilcoxon signed rank test  ค่าเฉลี่ย  () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

            1.  ได้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  18  เล่ม  และแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2557  มีประสิทธิภาพ  82.91/80.20         ปีการศึกษา  2558  มีประสิทธิภาพ  83.23/81.82  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้ง  2  ปีการศึกษา       

            2.  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2557  และปีการศึกษา  2558  ปรากฏว่า  คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001  แสดงให้เห็นหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  และโดยสรุปการจากเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2557  และปีการศึกษา  2558  นักเรียนทั้ง 2  ปีการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นทั้ง  2  ปีการศึกษา  โดยค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนในปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 24.55 และปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 24.06  ดังนั้นค่าเฉลี่ยสูงขึ้น  เท่ากับ  0.49   

            3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2557  มีค่าเท่ากับ  0.6203  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  62.03  และปีการศึกษา  2558  มีค่าเท่ากับ  0.6407  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  64.07

            4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านตะกุย  (ค้ำคูณบำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ปีการศึกษา  2557  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.61  และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ  0.26  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับมากที่สุด  และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านตะกุย  (ค้ำคูณบำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ปีการศึกษา  2558  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน

           โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.63  และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ  0.39  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับมากที่สุด  

            โดยสรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสม  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้


หมายเลขบันทึก: 607193เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2016 08:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2017 08:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี