48 ปี 4 ยุค จากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลสู่คณะพยาบาลศาสตร์ (2)

ยุคที่ 1

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ.2505 -2523)

ปี พ.ศ.2505 โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเปิดดำเนินการเป็นอันดับ 2 ของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ของประเทศไทย สังกัดโรงพยาบาลนราธิวาส กรมการแพทย์ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดย พล.ต.วิบูลย์ชีพ บุญหลง ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ และทำพิธีเปิดในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2505 โดย นายแพทย์บุลศักดิ์ วัฒนผาสุข รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาสถาบัน โดยรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ม.6 เดิม) เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นระยะเวลา 1 ปี นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลเหล่านี้ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงสาธารณสุข ภูมิลำเนาของผู้ที่เข้าศึกษามาจากทั่วประเทศ เมื่อสำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข รวมผู้สำเร็จการศึกษา 12 รุ่น จำนวน 442 คน

สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลเป็นคนเดียวกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาส (โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในปัจจุบัน) โดยมีนายแพทย์โอภาส มีนะกรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรกของสถาบัน ต่อมาได้แต่งตั้งพยาบาลจากโรงพยาบาลรับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ด้วยเหตุที่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลตั้งอยู่ในเขตโรงพยาบาล จึงสามารถจัดการเรียนการสอนมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลนราธิวาสเป็นผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ปี พ.ศ.2513 ได้เปลี่ยนจากหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ระยะเวลาการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 1 ปี 6 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 27 รุ่น จำนวน 1,047 คน

ปี พ.ศ.2514 เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ โดยรับผู้สำเร็จจากหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเข้ารับการอบรม 6 เดือน เพื่อให้ได้วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ รวมผู้เข้ารับการอบรม 8 รุ่น จำนวน 213 คน และได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ นราธิวาส

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2517 กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร งานใหม่ และให้ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ทั้งหมดไปสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง สาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษา อบรม และพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขและสังคมของประเทศ โดยการผลิต บุคลากรทางการพยาบาลรวมทั้งการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบายการสาธารณสุข พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและปริมาณตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาด้าน อาคาร สถานที่และสิ่งสนับสนุนการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ นราธิวาส จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่เปลี่ยนต้นสังกัดจากการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไปสังกัดการบริหารราชการส่วนกลาง คือ กองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ.2518 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ (โครงการเร่งด่วน) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรในสายงานการพยาบาลทั่วประเทศ ให้ได้จำนวน 4,000 คน ในระยะ 2 ปี โดยรับนักศึกษารุ่นละ 1,000 คน เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ทุก 6 เดือน เพิ่มจากโครงการปกติ รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 4 รุ่น จำนวน 293 คน

ต่อมาปี พ.ศ.2519 ได้มีการแต่งตั้ง นางละเมียด อักษรวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งนับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ นราธิวาส ที่มาจากพยาบาลเป็นคนแรก

จากประวัติศาสตร์ของยุคที่หนึ่ง จะพบว่า หลักสูตรการศึกษา เป็นไปตามนโยบายของส่วนกลางคือกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการบูรณาการผู้สอนกับโรงพยาบาลนราธิวาส เนื่องจากมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้บริหารร่วมกัน โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นผู้สอนเนื้อหาร่วมกับครูพยาบาล สำหรับการนิเทศนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้รับประสบการณ์จากการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการบริหารในกระทรวงสาธารณสุข จึงมีผู้บริหารที่มาจากพยาบาล พัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขและสังคมของประเทศรวมทั้งการเพิ่มหลักสูตรผดุงครรภ์ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมดเป็นนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข เมื่อสำเร็จการศึกษาจังกลับไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรทั่วประเทศไทย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อครั้งทรงดำรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ คราวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระองค์ได้ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ยังความปลาบปลื้มใจเป็นยิ่งนัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ความเห็น (0)