สิ่งที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนการลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนในกองทุนรวม ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมที่เราสนใจที่จะลงทุนอย่างละเอียด โดยผู้ลงทุนสามารถอ่านได้ที่หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่ตนสนใจที่จะลงทุนในกองทุนรวมนั้นๆ หลังจากศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆแล้ว สิ่งที่ผู้ลงทุนควรที่จะคำนึงถึงก่อนการลงทุนในกองทุน คือ

- ระบบโครงสร้างของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกลงทุน ผู้ลงทุนต้องทราบว่ามีหน่วยงานหรือบุคคลใคที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกองทุนรวมนั้นบ้าง

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมเกิดจากผลตอบแทนที่ได้รับนั้นน้อยกว่าที่คาดหวังหรืออาจถึงขั้นขาดทุนเลยก็เป็นได้ ซึ่งความเสี่ยงนี้นักลงทุนต้องมีการยอมรับล่วงหน้าแล้วว่า การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ ยิ่งผลตอบแทนมากความเสียงก็ยิ่งมาก ผลตอบแทนน้อยความเสี่ยงก็น้อยตาม ดังนั้นใครที่ต้องการผลตอบแทนมากก็แสดงว่าสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได้มากเช่นกัน ซึ่งความเสียงเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงอาจเกิดได้จากสถาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ความผิดพลาดของบริษัทจัดการกองทุน หรือความเสี่ยงจากความไม่รู้ของนักลงทุนก็ถือว่าเป็นความเสียงได้

- ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะอยูในรูปแบบของเงินปันผลแต่ในส่วนของเงินปันผลนั้นผู้ลงทุนเองจะต้องเสียภาษีเงินได้ และในส่วนของกำไรส่วนต่างจากการซื้อขายกับการขายคือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในสองส่วนนี้ผู้ลงทุนไม่ต้องเสียภาษี

นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรที่จะพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียที่จะได้รับจากกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกลงทุนอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมนาทางการเงินความเห็น (0)