ความสำเร็จของการส่งเสริมไบโอแก๊สที่สงขลา

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอแก๊สระดับครัวเรือน ขนาด 8 ลบ.ม. ซึ่งเหมาะสมกับการใช้แก๊สภายในครัวเรือน ที่มีการเลี้ยงสัตว์ 3-4 ตัว ของ อ.สุชน ม.เชียงใหม่ ไปสู่ อ.นภดล มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา ก็สามารถนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนได้ และยังได้ในเรื่องสุขลักษณะ สิ่งแวดล้อม และได้ปุ๋ย ได้น้ำจากกระบวนการหมัก กลับไปขายต่อได้อีก เป็นอีกเครือข่ายที่ทำให้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความสำเร็จ ทั้ง คนทำ เจ้าของบ่อ และชุมชนโดยรอบ นอกจากกนี้ยังสามารถให้ผู้ประกอบการทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตน้ำยาง(นำน้ำเสียจากยางพารามาทำแก๊ส) สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ มีการส่งท่อแก๊สกลับไปให้กับคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เป็นตัวอย่างของ Social Enterprise ระดับเล็กๆๆ ในพื้นที่ของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)