Open Mind

Open Mind การเปิดใจกว้าง ยอมรับสถานการณ์ปัจจุบัน ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และเมื่อยอรับสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล แต่ละคนแตกต่างกัน ต่างที่มา ต่างการศึกษา ต่างเลี้ยงดู ย่อมในการแตกต่างกันที่ความคิด แต่ละคนย่อมมีความคิดเป็นของตนเอง มีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นของตนเองได้ การเปิดใจเพื่อยอมรับลักษณะนี้ ต้องใช้วิธีการระดมสมอง การถก แถลง แสดงความคิด แสดงเหตุผล เพื่อให้เข้าใจตรงกันใและยอมรับได้ ึงทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข อย่างนี้เรียนว่าอาศัย ระบบหมู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มต้นใหม่ความเห็น (0)