ระบบหมู่

ระบบหมู่( The Patrol (or Team) System)

เป็นรากฐานอันแท้จริงของลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น


Patrol-Den


ระบบหมู่ลูกเสือ

คือระบบการทำงาน การปฏิบัติภารกิจของสมาชิกในหมู่-กอง-กลุ่ม เพื่อความก้าวหน้าของส่วนรวม ด้วยความเต็มใจและพอใจของสมาชิกทุกคนทางลูกเสือนั้น สมาชิกหลายคนรวมกันเป็นหมู่ หลายหมู่รวมกันเป็นกอง หลายกองรวมกันเป็นกลุ่ม ผู้กำกับกลุ่มจะรับผิดชอบดูแลลูกเสือทุกกอง ทุกกลุ่ม ทุกคน ผู้กำกับก็จะดูแลเพียงทุกหมู่ในกอง และลูกเสือทุกคนในกอง รวมทั้งนายหมู่ทุกคนด้วย ส่วนนายหมู่จะดูแลเพียงสมาชิกภายในหมู่ของตนเอง เป็นการกระจายอำนาจ และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ตามระบอบประชาธิปไตยโดยหมู่ลูกเสือสำรองจะมี 4-6 คน หมู่ลูกเสือสามัญมี 6-8 คน หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มี 4-8 คนและหมู่ลูกเสือวิสามัญจะมี 4-6 คน การที่กำหนดเช่นนี้ได้กำหนดตามวัยแลคำนึงถึงพลังตามกลุ่มของวัยเด็ก วัยเด็กเล็กหากจำนวนมากแล้วจะควบคุมและดูแลกันเองไม่ทั่วถึงเพราะเด็กเล็กย่อมขาดระเบียบวินัย วินัยย่อมอยู่ไม่เป็นสุข แต่พอโตขึ้นมาอีกนิด จะชอบรวมกลุ่มพูดกันรู้เรื่องแล้ว มีวินัยชอบเลียนแบบ จึงมีหมู่ละหลายคนด้วย ส่วเด็กรุ่นโตนั้นเป็นผู้ได้ฝึกฝนตนเองดีแล้วมีความสามารถแต่ละบุคคลมาก แต่ละคนรับผิดชอบตนเองได้จึงมีน้อยคน ประกอบกับต้องมุ่งงานด้านบริการจากความสามารถของเขาด้วย การจัดคนมากเกินไป งานจะไม่บรรลุผลเท่าที่ควร

000803_1055_4887_v__v.thm

การจัดหน้าที่ภายในหมู่เมื่อต้องเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

1.นายหมู่

2.รองนายหมู่

3.พลาธิการ

4.คนครัว

5.ผู้ช่วยคนครัว

6.คนหาน้ำ

7.คนหาฟืน

8.ผู้ช่วยเหลือทั่วไป

ให้แต่ละคนได้รู้บทบาทในการทำงานภายในหมู่ ใช้ระบบหมู่ ฝึกผู้นำ-ผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นและการยอมรับซึ่งกันและกัน ถ้ากองลูกเสือฝึกอบรมตามปกติเราสามารถเทียงเคียงจัดบทบาทภายในหมู่ลูกเสือได้ เพื่อให้ระบบหมู่ระบบกลุ่มลูกเสือประสบผลสำเร็จ
การเปลี่ยนตำแหน่งในหมู่ลูกเสือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มต้นใหม่ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมลูกเสือสร้างระบบทีม Team Work http://educazone.com/scout/team/