ธนาคารกลางมีช่องทางในการให้ความ ช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจในช่วงวิกฤติอย่างเหมาะสม ได้อย่างไร?

ที่มารูปภาพ : http://www.stock2morrow.com/forums/forum/

การให้ความช่วยเหลือแก่ภาค ธุรกิจในช่วงวิกฤติสามารถสรุปได้ดังนี้คือ

1. นโยบายการเงิน ได้แก่การดําเนิน นโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนคลาย เพื่อสร้างแรง กดดันให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง ซึ่งจะทําให้ ต้นทุนการดําเนินธุรกิจลดลงในที่สุด

2. นโยบายตลาดเงิน ควรอัดฉีดสภาพ คล่องเข้าระบบการเงินเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอ ต่ออุปสงค์ของภาคธุรกิจ และถ้าหากหลักประกันใน ตลาดการเงินไม่เพียงพอ อาจต้องพิจารณาขยายฐาน หลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์สามารถนํามาวางค้ํา ประกันที่ธนาคารกลางได้เพื่อสามารถอํานวยสินเชื่อ ให้กับภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ (คล้าย BOJ)

3. นโยบายสถาบันการเงิน โดยผ่อนผัน เกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินเพื่อเอื้อให้ ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจได้มากขึ้น (คล้ายธนาคารกลางฟิลิปปินส์)

“ในการดำเนินนโยบาย แบงก์ชาติไม่สามารถดำเนินการทุกอย่างได้เพียงลำพัง แต่จำเป็นต้องประสานนโยบายในเชิงเศรษฐกิจมหภาคกับหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประเทศ”ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleA...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบ้านความเห็น (0)