นำเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏฺิรูปประเทศ เรื่อง ขอให้ สหกรณ์สามารถให้บริการประกันชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ด้วยวิธีการสหกรณ์


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม.

ผมได้มีโอกาสร่วม รับฟัง การชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง road map และโครงสร้างของการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปและส่งเสริมการสหกรณ์
เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนการปฏิรูปประเทศ

โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะ พบปะหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปและส่งเสริมสหกรณ์ กับ ดร.ก๊ก ดอนสำราญ
ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท
พร้อมด้วยผู้แทนจากสหกรณ์ทั่วประเทศ

ผมในฐานะตัวแทนสหกรณ์ประเภท ร้านค้า ในนามร้านสหกรณ์ เทเวศร์ จำกัด ได้นำเสนอว่า การร่วมมือกันเป็นสหกรณ์
นั้นทำให้เกิด economies of scale จากการรวมกันเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกสหกรณ์ แล้วยังสามารถบริหารความเสียงในหมู่สมาชิกสหกรณ์ได้ด้วย

จึงขอเสนอ ให้ช่วยพิจารณาสหกรณ์สามารถ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตได้โดยตรง ดังเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะทำให้การใช้วิธีการสหกรณ์ช่วยในการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น

ตอนนี้ติดขัดอยู่ที่ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 หมวด 1 บริษัท .........มาตรา 7 ภายใต้บังคับมาตรา 8 การประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะกระทำได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี การจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ในการนี้จะกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ ........

เป็นเหตุให้ขณะนี้ สหกรณ์ในประเทศไทยไม่สามารถ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตให้ บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้โดยสหกรณ์เอง
ต้องจัดตั้งบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด เพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต สมาชิกสหกรณ์ไม่ได้รับบริการประกันชีวิต
ด้วยวิธีการสหกรณ์โดยตรงในฐานะเจ้าของและผู้ใช้บริการ (co-owner co-customer)พีระพงศ์ วาระเสน (ฺฺBobbie)
อรุณประดิษฐ 114
3 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเลขบันทึก: 600432เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2016 10:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2016 12:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี