วาระการประชุม โครงการปันความรู้สู่ทีม  ครั้งที่  1/2550

(ทีมหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย/ผู้แทนหน่วยงาน)

วันที่   16  พฤศจิกายน  2549

เวลา  09.00 น.

  ห้องประชุม 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วาระที่  1            เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1   สรุปการรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการบริหารงานภาคเอกชน : กรณีศึกษาบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

1.2   การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

1.3   ...............................................................................................................

วาระที่     2          รับรองรายงานการประชุม    ครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2549

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง       

3.1   การจัดทำ Job Module  

3.2   แนวปฏิบัติในการเสนอโครงการขออนุมัติจัดประชุมฯ  ไปมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่าง ๆ

3.3   โครงการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 3.4   โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน

วาระที่     4          เรื่องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ       

วาระที่     5          เรื่องพิจารณา

5.1     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

5.2   ขอความอนุเคราะห์หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจเช็คไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ของสายวิชาเป็นงานประจำ

วาระที่     6          เรื่องอื่น ๆ

6.1   การจัดงานปีใหม่ประจำปี 2550

6.2   กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป