ในปี พ.ศ. 2536 ข้าพเจ้าได้เดินทางไปเที่ยวประเทศเนปาล เป็นเวลา 20วัน ระหว่าง