ประสบความสำเร็จในอาชีพครู คือ ครูจบการศึกษาในวิชา คหกรรมศาสตร์ ซึ่งครูได้มาทำงานตรงกับสาขาอาชีพครู ประกอบกับครูเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้นเวลาครูสอนนักเรียนจะดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงได้เห็นความสามารถ ของนักเรียนบางคน ครูคอยสนับ -สนุนผลงาน ชิ้นงาน ของนักเรียน จนกระทั่งนักเรียนได้ฝึกเข้าประกวด และแข่งขันในงานที่มีการประกวด แข่งขันต่าง ๆ เช่น งานวันสถาปนายุวกาชาดไทย , การแข่งขันระดับกลุ่ม ร.ร. เป็นต้นทำให้ ร.ร.   เราได้รับรางวัลการแข่งขันชนะเลิศบ่อย ๆ  อีกทั้งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันด้วย และ ร.ร. ยังได้รับเลือกเป็น ร.ร.  แกนนำด้านวิชากลุ่มการงานอาชีพฯ ด้วย