MISS JIRAPORN NAOWARAT

ภาพเจ้าของเรื่อง

 

      นางสาวจิราภรณ์ เนาวรัตน์ เป็น ๑/๗ ของนิสิต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้งในภาคเรียนนี้ (๒/๒๕๔๙)

ประวัติส่วนตัวเล็กๆ

      เธอเกิด ..ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๒๘ เป็นคนที่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไร ตอนเด็กๆ เป็นลมบ่อยๆ บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เอง ครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ตัวเธอ และน้องชาย มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเมื่อประสบความสำเร็จในชีวิต..

ความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจ

   ..ภูมิใจที่เรียนมาได้จนถึงระดับอุดมศึกษา และจะเรียนจบ จนได้รับปริญญาในอีก 2 ปีข้างหน้า

เหตุผลที่เลือกเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง

  1. "เกรด" เป็นเรื่องแรกที่นึกถึง...ซึ่งเกรดที่จะได้คงเป็นที่น่าพอใจ
  2. เคยชมสารคดีเรื่อง "ผึ้ง" ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย
  3. ในอนาคต อาจประกอบอาชีพหรือฝึกงานทางด้านนี้

ความคาดหวังในวิชาการเลี้ยงผึ้งนี้ (1/4 AAR)

  1. ผลการเรียน ไม่ควรต่ำกว่าเกรด "C" แต่ที่หวังไว้คือ "A" ซึ่งจะได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสนใจของตนเอง..ซึ่งกำลังปรับตัว
  2. ความรู้ (2.1) ด้านเทคนิคการเลี้ยงผึ้ง (2.2) ความน่าสนใจของชีวิตผึ้ง (2.3) อยากเรียนรู้วิธีการเก็บ "น้ำผึ้ง" และ อื่นๆ
  3. ความน่าสนใจ วิชานี้น่าสนใจ และมีการฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง