จากการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ทำให้ได้รับความรู้มากมาย ในหลักการจัดการความรู้ การเล่าเรื่องความสำเร็จ การสังเคราะห์ขุมความรู้ การนำขุมความรู้สู่แก่นความรู้ ซึ่งความรู้ต่างๆ เหล่านั้น ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น เป็นสิ่งที่คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป