คุณอำนวย R2R จากหัวใจผู้นำทางการพยาบาล (ตอนที่ ๓) world cafe


จากความเดิม...ใน คุณอำนวย R2R จากหัวใจผู้นำทางการพยาบาล (ตอนที่ ๑) BAR..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/599497 และ คุณอำนวย R2R จากหัวใจผู้นำทางการพยาบาล (ตอนที่ ๒) Share&Learning..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/600183

ข้าพเจ้าตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการ world cafe มาเป็นกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะกระบวนการทางปัญญาให้แก่คุณอำนวย R2R (หัวหน้าหอผู้ป่วยและรองหัวหน้าหอผู้ป่วย...) กระบวนการ world cafe เป็นกระบวนการที่ทำให้บุคคลเกิดการเชื่อมโยงความรู้ และต่อยอดความรู้ที่นำไปสู่การเติมเต็มในเรื่องราวหรือประเด็นที่กำหนดให้ได้ดีมาก ...

ได้เห็นแนวคิดของคนอื่น

และได้ต่อยอดความคิดของตนเอง ...

ได้ฝึกที่จะฟังกันและกัน...

ลดอัตตราตัวตนในวงสนทนาได้ได้มาก

และที่สำคัญไม่เป็นการผูกขาดความรู้ของผู้สอน...

การที่ได้เห็นแนวคิดของตนเองและต่อยอดนี้ ช่วยลดอคตืของการตัดสิน ว่าถูกหรือผิด นำมาซึ่งการใคร่ครวญที่นำไปสู่การเติมเต็มความคิด

สาระที่ได้จากการทำ world cafe สรุปได้ดังนี้...

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำ R2R

ผู้นำมีนโยบายชัดเจน

ผู้ปฏิบัติเห็นคุณค่าของการทำ R2R / แก้ปัญหาหน้างานได้จริง

แหล่งสนับสนุนพร้อม เช่น อุปกรณ์การพิมพ์ คน แหลางวิชาการ

มีทีมที่ปรึกษาในการเขียน/องค์ความรู้

มีความมุ่งมั่น มีต่อมเอ๊ะ

มีเวลา มีทุน

มีการติดตาม

มีเวทีนำเสนอ

มีการสร้างแรงจูงใจ

มีความต้องการการเปลี่ยนแปลง

มีการเชียร์ ทำ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกเรื่อง

มีทัศนคติที่ดีต่อ R2R

มีความสามัคคี รักองค์กร ไม่มีอคติ

ทำแบบต่อเนื่องและยั่งยืน

มีคำชมเชย มีรางวัล

จัดเป็นแคมเปญ R2R อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ


ทีมไม่รู้ระเบียบวิธีวิจัย R2R Fa จะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

พาทำทุกขั้นตอน (จับมือทำ)

เป็นที่ปรึกษา (คุณอำนวย)

ใช้แนวทางการทำง่าย (PDCA)

ให้หาประเด็นที่เป็นปัญหาในการทำงาน

สอนเรื่องระเบียบวิธีวิจัย , ศึกษาดูงาน

จัดหาคนที่ชำนาญเฉพาะเรื่องมาพาทำ , ที่ปรึกษา

สนับสนุนตำรา แหล่งสือค้นทาง Electronic

ค้าหาตัวอย่างมาให้ดูและเรียนรู้

จัดอบรม Fa ให้มีประจำหน่วยงาน

จัด KM ในสายงาน/ระหว่างสายงาน

พาทำโดยยังไม่บอกว่านี่คือ R2R

จัดสรรเวลาให้ตรงกันระหว่าง Fa - Team

กำหนดรูปแบบแล้วให้เติมคำในช่องว่าง

ใช้ภาษาง่ายๆ


ทักษะที่ดีของคุณอำนวย

มีความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ

มีสัมพันธภาพที่ดี ไม่ตำหนิ

เข้าใจเรื่องปัจเจคบุคคล

มีความคล่องตัวสูง มีความรู้เรื่อง R2R

มีเทคนิคในการสื่อสาร เต็มใจ

เสียสละแรงกายแรงใจ มีจิตบริการ

มุ่งมั่นในการทำอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลสัมฤทธิ์

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดบวก

รู้จักแหล่งสนับสนุน (เครือข่าย ความรู้ เงินทุน)

มีทักษะในการประสานงาน ติดตามต่อเนื่อง

เป็นผู้ฟังที่ดี เป็นที่ปรึกษา

แมวมอง

เป้นทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเร็จในงาน

ชวนชี้ประเด็น

ประชุม update ความรู้ต่อเนื่อง


เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำ R2R

ให้รางวัล เงิน โล่ห์ ใบประกาศนียบัตร

ให้ความรู้ ศึกษาดูงาน รพ.เทียบเคียง

มีพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา

ติดตามใกล้ชิด จัดประชุมสม่ำเสมอเป็นการกระตุ้น

เสริมองค์ความรู้

จัดเวทีนำเสนอ

มีตัวอย่าง ศึกษาจากงานตัวอย่าง

จัดแบ่งเวลาให้ทำงานวิจัย

มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ให้ทุนในการทำวิจัย

ปัญหามาจากหน้างานจริงๆ ให้คิดเองทำเองตีกรอบไม่ให้ออกนอกประเด็น

ให้ขั้นเงินเดือนพิเศษ

จัดนำเที่ยว/เสนอผลงานต่างประเทศ

Positive thinking R2R อย่าคิดว่ายาก

แสดงความชมเชยชื่นชมคนทำอย่างสม่ำเสมอ

กำหนดเป็น KPI รายบุคคลหน่วยงาน

สนับสนุน IT แหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆ

ให้เริ่มทำจากเรื่องง่ายๆ เปอร์เซนต์สำเร็จสูง ได้ประโยชน์สูงสุด


ภาระงานมากไม่มีเวลาในการเขียน R2R Fa จะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร

นัดทำ นัดประชุม

ติดตามเป็นระยะ

มีแผนกำกับชัดเจน

มอบหมายพี่เลี้ยงประจำทีม

จัดเวทีนำเสนอ

จัดกลุ่ม Line ปรึกษา

จัดทีมลงแขก

มอบหมายงานตามถนัด

สร้างแรงบันดาลใจ

จัดบริหารเวลาตามความเหมาะสม

ช่วยสืบค้นหาตัวอย่างให้

ให้เป็นนโยบายในหน่วยงาน

ควรกำหนดเวลาที่จะทำ R2R ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการจัดตารางเวร

จัดเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์

Fa เข้าถึงง่าย


ควรมีกระบวนการกำกับติดตามการทำ R2R ในทีมอย่างไร

กำหนด Action plan

ตรวจสอบแผนงานผู้ทำ R2R

ติดตามเป็นระยะตามแผนงาน

ช่วยเหลือและให้กำลังใจ

Meeting นอกเวลา

ใช้ Line กลุ่มเป็นเครื่องมือสื่อสาร

นำเสนอเป็นระยะ

วัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างทีม

ให้รางวัลเพิ่มแรงจูงใจทางบวก

รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารรับทราบเป็นระยะ

มีการวางแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ผู้นิเทศมีทัศนคติที่ดี มีความอดทนสูงต่อการนิเทศและทีม

..............................

ข้าพเจ้าเชื่อในเรื่องสัจจะที่นำไปสู่การปฏิบัติ ...เมื่อบุคคลหนึ่งได้คิด คิดแล้วพูดออกมา ...สิ่งที่พูดออกมานั้นมีแนวโน้มที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง

แม้อาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้ทันที แต่...สิ่งต่างๆ ที่ได้คิดและได้พูด ถูกฝังเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ แล้ว

ข้าพเจ้าเรียกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ว่า "ความรู้นำสู่การปฏิบัติ...และเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้น"

หมายเลขบันทึก: 600185เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2016 10:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มกราคม 2016 10:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

นำมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนผ่านการตั้งคำถามของกระบวนกร...

work ดีค่ะ อ.จัน...มองว่า T.Knowlege กับ E.Knowledge ไหนวนดีค่ะ...^^

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี