คสช. (คืนความสุขให้คนในชาติ) กับ ส.ค.ส. (ส่งความสุขให้กันและกัน)


คสช. (คืนความสุขให้คนในชาติ) กับ ส.ค.ส. (ส่งความสุขให้กันและกัน)

ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 4

ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินแต่ ส.ค.ส. คือส่งความสุขให้กันและกันเมื่อวันขึ้นปีใหม่ ตอนนี้เราได้เห็นประเทศชาติหรือคนในชาติไทยเรามีความสงบร่มเย็น อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์อยู่แบบพี่แบบน้องแล้ว แน่นอน คนในชาติย่อมจะพบแต่ความสุขในชีวิต ประเทศชาติอยากเห็นประชาชนแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม และก็เช่นกัน ประชาชนก็อยากเห็นรัฐบาลได้คืนความสุขให้คนในชาติด้วยเหมือนกัน เพราะเป็นการให้ขวัญกำลังใจ รางวัลชีวิตหรือโบนัส สุดแท้แต่จะเรียกให้กับประชาชน

สิ่งที่ชาติต้องการจากคนไทย คงหนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ คือ

1. ความรู้รักสามัคคี

ทุกคนอยากเห็นคนในชาติหันหน้าเข้าหากันรู้รักสามัคคี มีอะไรก็พร้อมเพรียงกันทำประเทศชาติมีนโยบาย อะไรประชาชนก็พร้อมใจกันให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนนี้แหละคือสุดยอดความปรารถนาสำหรับคนในชาติไทยทุกคนนะครับ

2. ความปรองดอง สมานฉันท์ของคน ในชาติ

ประเทศชาติอยากเห็นคนไทยทุกคนหยุดการสร้างความแตกแยก แบ่งสี แบ่งฝ่าย เพราะสิ่งดังกล่าวจะทำให้คนในชาติอ่อนแอ และหมดกำลัง แต่ถ้าคนในชาติไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่าย ไม่ให้ร้ายกันและกันแล้ว คนในชาติก็จะพบแต่ความเป็นมิตรความเข้าอกเข้าใจกัน ร่วมด้วยช่วยกันก็จะนำพาให้ประเทศชาติพบแต่ความเจริญก้าวหน้า

3. เข้าใจในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและความเป็นพลเมืองดี

นั้นคือ รู้จักแสดงออกแต่พอดีไม่ละเมิดสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของคนอื่น ใช้เสรีภาพที่ไม่ล้วงล้ำเสรีภาพคนอื่นต่างคนต่างรู้หน้าที่ ร่วมกันทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ก็จะทำให้สามารถป้องกันประเทศชาติได้อย่างเข้มเข็ง ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง มีความเข้มแข็งสักเพียงใดก็ตามก็จะไม่มีวันชนะเรา มีแต่จะพ่ายแพ้ไป ถ้าคนในชาติใช้สิทธิเสรีภาพและทำหน้าที่อย่างบริบูรณ์

4. เป็นหูเป็นตาให้ความร่วมมือกับชาติบ้านเมืองในการแก้ไขปัญหาของชาติ

โดยเฉพาะการสอดส่องผู้จะทำการก่อการร้ายผู้ค้ายาเสพติดให้โทษ ผู้ทำการค้ามนุษย์ และการบ่อนทำลายชาติบ้านเมืองในรูปแบบต่าง เป็นต้น

5. การร่วมมือกันพัฒนาชาติบ้านเมืองตามหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุด

นั้นคือคนในชาติแต่ละคนมีภาระหน้าที่อะไร ก็พร้อมใจกันทำภาระหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด แน่นอนประเทศชาติบ้านเมือง ก็จะได้ รับการพัฒนาไปอย่างก้าวไกล ทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนก็มั่งคั่ง

สิ่งที่คนไทยทุกคนอยากเห็นการคืนความสุขจากผู้บริหารประเทศชาติ คือ

1. จัดการค่าครองชีพ่ให้พอเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและการค้า

นั้นคือลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้เพิ่มพอประมาณ และคนในชาติไม่เดือดร้อน สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างถ้วนหน้า และมีการประกันสินค้า บริการสาธารณะให้มีความยั่งยืน

2. หลักประกันสุขภาพและการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ

ประชาชน ผู้ยากไร้ได้รับบริการสุขภาพ เข้าโรงพยาบาลฟรีหรือ มีบัตรสำหรับคนชรา เด็กและสตรีมีครรภ์ หรือให้ประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น

3. การลดรายจ่ายจากค่าพลังงาน

เช่น การลดน้ำมันจาก ปตท. บางจากหรือบริษัทอื่น ๆ ก๊าซสำหรับรถยนต์รถบรรทุกผู้โดยสาร ปุ๋ยสำหรับชาวนา ลดหย่อน ภาษีสำหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐ เป็นต้น

4. การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการสนับสนุน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาการตั้งตัวได้

เพราะคนไทยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจะต้องจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนสร้างชาติให้เป็นรูปธรรม พัฒนาฝีมือแรงงานและการสามารถตั้งตัวได้ในระยะเริ่มต้น ของผู้สำเร็จการศึกษา

5. การเตรียมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน2558

รัฐบาล ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมหรือให้บริการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือการสนทนาให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ โดยอาจจัดทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการบริการจัดหาบทสนทนาภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาแจกจ่ายให้กับคนทุกสาขาอาชีพ หรือจัดให้มีบริการ ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ของส่วนราชการทุกกระทรวงทบวงกรม เพื่อให้คนในชาติได้ฟังสำเนียงจากต้นฉบับอันจะทำให้ เกิดทักษะ

หลายสิ่งหลายอย่างที่กล่าวมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ก็ได้ออกมาพูดชี้แจงผ่านสื่อมวลชน เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนอยู่แล้ว และเมื่อคนในชาติบ้านเมืองร่วมด้วยช่วยกันแล้ว แน่นอน คือคนในชาติจะอยู่เย็นเป็นสุข แน่นอน

สรุป

คสช. คือ คืนความสุขให้ประชาชน ส.ค.ส. ส่งความสุขให้แก่กันและกัน เป็นสิ่งที่ชาติบ้านเมืองต้องการให้เกิดในประเทศชาติ โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร จะต้องบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ มีสินค้า บริการอะไร พอจะลดได้ก็ลด และให้มีความสัมพันธ์กันด้วยกับการลดราคาน้ำมัน เชื้อเพลิง เช่น ถ้ามีการลดราคาน้ำมันลง สินค้าหรือบริการต่าง ๆ บางอย่าง จะต้องลดลงด้วยจึงจะถือว่าเป็นธรรมกับผู้บริโภค และเป็นการตอบโจทย์ปัญหาที่เคยอ้างว่าน้ำมันแพง สินค้าก็แพง เพราะใช้รถบรรทุกสินค้าในขณะเดียวกัน ประชาชน ต้องสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองควบคู่กันไป คอยเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาล หรือผู้มีหน้าที่ในการบริหารประเทศชาติ จึงจะเป็นการส่งความสุขให้แก่กันละกัน โดยเฉพาะประชาชนใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องร่วมมือกับรัฐบาลให้ข้อมูล

ผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป สิ่งเหล่านี้ แหละจะทำให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันครับ ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืนเมื่อคนในชาติ สมานฉันท์และให้ความร่วมมือกับฝ่ายรัฐอย่างจริงจัง

คำสำคัญ (Tags): #คสช#สคส
หมายเลขบันทึก: 599890เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2016 23:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มกราคม 2016 23:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี