160121-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Laid & lain

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Laid & lain การเลือกใช้คำใดในสองคำนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของ กริยา ที่ใช้

Laid เป็น past และ past participle ของ lay

They laid the ground work.

She had laid careful plans.

Lay เป็น กริยา ความหมายพื้นฐาน การวางลง หรือวางในตำแหน่งราบ

แสดงนัย ว่าเป็นได้ทั้ง ประธาน (ผู้กระทำ) และ กรรม

The girl laid the book on the table.

The storm ha laid the grain flat.

Lay ต้องมีกรรมโดยตรงเสมอ ขณะที่ lie ไม่ต้องเคยต้องใช้

Lain เป็น past participle ของ lie

She had lain on the bed for hours.

Lie เป็น กริยา มีสองความหมายพื้นฐาน คือ ให้คำแถลงที่เป็นเท็จ และ ลงไปที่ตำแหน่งราบ

Why don’t you lie on the floor?

เมื่อความหมายเกี่ยวกับความเท็จ principal parts คือ lie, lied, lied.

‘I lie today.’ ‘I lied yesterday.’ ‘I have lied every day this week.’

เมื่อใช้ lie ในความหมายที่สอง principal parts คือ lie, lay, lain.

‘I lie down.’ ‘I lay down yesterday.’ ‘I have lain down every day this week.’

ประโยคเหล่านี้ แสดงการใช้ laid และ lain อย่างถูกต้อง และรูปแบบอื่นๆของ lie และ lay

She laid the towel on the bed.

She has lain in bed for three days.

The pen is lying on the desk.

Laying wallpaper is difficult work.

The doctor lies down every day after lunch.

This hen lays lots of eggs.

The garbage has lain there for a week.

Bill enjoys lying in bed on a rainy day.

The dinner table was laid for six people.

Are you lying down on the job?

The river lies between two hills; it has been lain there for centuries.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)