ครูดีต้องได้รับค่าตอบแทนสูง


หนังสือ Creative Schools ระบุในบทที่ 5 The Art of Teaching ว่า หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือการสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ และการสร้างความคาดหวังต่อตนเอง เพราะมีผลการวิจัยบอกว่า ปัจจัยที่มีผลสูงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน คือความคาดหวังต่อตนเอง

หนังสือบอกว่า ในระบบการศึกษาของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ตามผลการทดสอบ PISA เน้นการมีครูที่ดี และเน้นให้การตอบแทนครูสูง ครูดีคือครูที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี และมีแรงบันดาลใจต่อหน้าที่ครูสูง

ในระบบการศึกษาไทย เราให้การตอบแทนต่อครูสูงอยู่แล้วในขณะนี้ แต่มีครูที่ไม่มีแรงบันดาลใจต่ออาชีพครู และไม่มีทักษะการทำหน้าที่ครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ สาเหตุมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ครูไม่ดีเหล่านี้ได้รับค่าตอบแทนสูง และมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน สะท้อนว่าระบบบริหารบุคคลของครู เป็นระบบที่ผิด เพราะไม่แยกแยะระหว่างครูดีกับครูไม่ดี

ครูจำนวนไม่น้อยมีหนี้สินล้นพ้นตัว มีคนคิดว่าทางราชการต้องเข้าไปช่วยครูเหล่านั้น ผมคิดตรงกันข้าม ครูที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนมีหนี้สินมากมาย เป็นคนไม่มีวินัยในตน ไม่ควรเป็นครุ เพราะจะไม่สามารถสร้างวินัยในตนให้แก่ศิษย์ได้

นอกจากให้ค่าตอบแทนสูงแก่ครูดีแล้ว ต้องขจัดครูไม่ดีออกไปจากระบบการศึกษาด้วย หากไม่พัฒนาและแก้ไขตนเอง

หากไม่ขจัดครูไม่ดีออกไป เราก็จะไม่สามารถตอบแทนครูดีให้สูงได้อย่างถึงขนาด


วิจารณ์ พานิช

๑๗ ธ.ค. ๕๘

โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

"หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือการสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ และการสร้างความคาดหวังต่อตนเอง" ตรงนี้คือวรรคทองเลยครับ

เขียนเมื่อ 

ทั้งนี้เพราะว่าเรามีครู อาจารย์ เก่าอยู่มาก ส่วนใหญ่แล้วมาเป็นเพราะว่าไม่รู้จะไปเรียนอะไร